+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
ارزیابی تاثير ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین بر ميزان اكسيژن اشباع خون در سگ
عنوان (انگلیسی): Evaluation of the Effects of Dexmedetomidine-Ketamine or Xylasine-Ketamine Combinations on Blood Oxygen Content of Dogs
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: مرتضی حسینی نژاد ، فرزانه حسيني ، امين بيغم صادق ، نيما باباخاني
کلیدواژه‌ها : سگ ، آلفا 2 آگونیست ، پالس اكسیمتري ، كتامین ، دكس‌مدتومیدین ، زایلازین
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): ketamine , dexmedetomidine. , pulse Oximeter , Dog , Alpha-2 agonists , xylazine
چکیده:

به منظور بررسي تاثير داروهاي آلفا-2 آگونيست،‏ بر میزان اکسیژن خون در سگ،‏ مقادیر اکسیژن شریانی در پنج قلاده سگ سالم با استفاده از دستگاه پالس اکسیمتر،‏ ثبت و سپس به هر کدام از آن‌ها تركيب کتامین و زایلازین به صورت داخل وریدی تزریق شد. مقدار اکسیژن شریانی هر 5 دقیقه یک بار تا دقیقه 60 اندازه‌گيري و ثبت شده و تغييرات ميزان اكسيژن اشباع خون در زمان‌هاي مختلف مورد بررسي آماري قرار گرفت. يك هفته پس از اين مرحله،‏ اقدام به تزریق عضلانی کتامین-زایلازین با دزاژ مذکور شد و یافته‌ها به روش عنوان شده ثبت گردیدند. روش فوق با ترکیب دارویی کتامین-دکس‌مدتومیدین به صورت تزريق عضلانی نيز تکرار شد. بررسی‌ها نشان داد که 5 دقیقه پس از تزریق وريدي تركيب كتامين-زايلازين،‏ سطح اکسیژن خون کاهش معنی‌داری یافت (020‎/0 P=) اما مجددا شروع به افزایش كرد و نسبت به زمان قبل از تزریق تغییر معنی‌داری نداشت؛ در حالي كه تزريق عضلاني اين تركيب،‏ تغيير معني‌داري در ميزان اكسيژن اشباع خون نداشت. نتايج بررسی‌ها نشان داد که 5 دقیقه پس از تزریق تركيب كتامين دكس مدتوميدين،‏ سطح اکسیژن خون به طور معنی‌داری کاهش یافت (038‎/0 P=). نتايج حاصل از بررسي هاي مذكورنشان مي‌دهد تزريق هم‌زمان كتامين با آلفا دو آگونيست هاي زايلازين و دكس مدتوميدين،‏ در پنج دقيقه اول بي‌هوشي قادر به كاهش معني‌دار ميزان اكسيژن اشباع خون خواهد بود و اين مطلب بايد در هنگام استفاده از اين تركيبات،‏ به ویژه در عمل هاي جراحي طولانی مدت،‏ مد نظر قرار گيرد.

چکیده (انگلیسی):

Alpha-2 agonists are usually used in small animal anesthesia, sedation and as analgesic medicines. These medicines are used widely in combination with ketamine as pre-anesthesia medicines, although concerns about their cardiovascular and respiratory side-effects have prevented their full adoption into veterinary practice. Researches on alpha-2 adrenergic receptor agonists and their clinical use are widespread. This study is performed to compare clinically evaluated blood oxygen rates in dogs received, dexmedetomidine-ketamine and xylazine-ketamine combinations. For this, 5 healthy dogs of 1-2 years old were examined clinically and their clinical health was confirmed. Arterial oxygen content was recorded by pulse oximeter in normal mode. Then 15mg ketamine and 1.1mg xylazine was injected intravenously (IV) and in fasting mode per each kilogram of body weight. Arterial oxygen content was recorded every 5 minutes in an hour. Studies showed that in 5 minutes after injection the oxygen level decrease significantly (P=0.020). Injections were repeated using intra-muscular injection of ketamine-dexmedetomidine (10 micrograms per kilogram of body weight). Studies showed that in 5 minutes after injection, oxygen level decreased significantly (P= 0.038) but it starts increasing again and finally didn’t show any significant change compared to the time before injection. Totally, the study results show that intravenous (IV) injection of ketamine-xylazine reduce the arterial oxygen content and muscular injection of this medicine doesn’t have any effect on arterial oxygen content, while intramuscular injection of ketamine-dexmedetomidine reduces the arterial oxygen content in five minutes after the injection and returns to the normal level afterwards.

فایل مقاله : [دریافت (1.0 MB)] ‏134 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری