+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسی کارایی آزمایش‌های HI و ELISAو مقایسه‌ی آن‌ها با تابلوی خونی در چالش با ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان(H9N2) و گامبورو در شترمرغ
عنوان (انگلیسی): Evaluating the efficacy of HI and ELISA tests and comparing them with CBC in challenge with AI (H9N2) and IBD Viruses in ostrich
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: هاجر پارساکیا ، عبدالکریم زمانی مقدم ، منصور میاحی ، حسن نیلی
کلیدواژه‌ها : ویروس آنفلوانزای پرندگان (H9N2) ، تابلوی خونی ، آزمایش HI ، آزمایش الایزا ، شترمرغ ، ویروس گامبورو
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Infectious Bursal Disease , ELISA test , HI test , ostrich , Avian Influenza virus sub type H9N2 , CBC
چکیده:

در این مطالعه به بررسی تجربی نتایج سرولوژی آزمایش ممانعت از هماگلوتینین (HI)‎ و الایزا و مقایسه‌ی آن‌ها با تابلوی خونی در شترمرغ در چالش با ویروس آنفلوانزا (H9N2) و ویروس گامبورو پرداخته شده است. هشت جوجه شترمرغ با سن 1 ماه تهیه شده و در دو گروه 4 قطعه‌ای قرار گرفتند سپس به گروه یک ویروس گامبورو و به گروه دو ویروس آنفلوانزا تلقیح شد. در روز 2 قبل و 11 و 21 پس از چالش از گروه یک و روز 2 قبل و 7 پس از چالش از گروه دو نمونه‌ی سرم و در روز 2 قبل و 3،‏ 11 و 21 پس از چالش از گروه یک و روز 2 قبل و 7 و 18 پس از چالش از گروه دو گسترش خونی تهیه شد و پس از انجام آزمایشات،‏ نتایج مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در گروه دو،‏ نتایج آزمایش HI در روز 7 پس از چالش در مقایسه با روز 2 قبل از چالش افزایش معنی‌داری داشت. در گروه یک،‏ نتایج آزمایش الایزا در روز 21 پس از چالش در مقایسه با روز 2 قبل از چالش و روز 11 پس از چالش افزایش معنی‌داری داشت. در تابلوی خونی هر دو گروه در هیچ یک از زمان‌ها تغییر معنی‌داری مشاهده نشد. این پژوهش نشان داد ویروس گامبورو درشترمرغ‌ها عفونت ایجاد کرده و تولید پادتن را تحریک می‌کند ولی تاثیری بر تابلوی خونی ندارد. آزمایش HI و الایزا به‌ ترتیب برای تشخیص آلودگی به ویروس‌های آنفلوانزا و گامبورو در شترمرغ پیشنهاد می‌شود.

چکیده (انگلیسی):

In this study, the Hemagglutinin inhibition (HI) and ELISA testes were checked and comprised with CBC in challenge with Infectious Bursal Disease (IBD) and Avian Influenza (AI) sub type H9N2 viruses in ostrich. Eight ostrich chicks one months were prepared and divided randomly in two equal groups. Group 1 received IBD virus and group 2 received AI (H9N2) virus. Then on 2 days prior to challenge and 11 and 21 days post-challenge sera samples and on 2 days prior to challenge and 3, 11 and 21 days post-challenge blood smears were prepared from group 1 and on 2 days prior to challenge and 7 days post-challenge sera samples and on 2 days prior to challenge and 7 and 18 days post-challenge blood smears were prepared from group 2. The results were evaluated and analyzed by Sigma Stat software. In group 1, antibody titer significantly increased on 21 day post-challenge compared with 2 day prior to challenge and 11 day post-challenge but CBC didn’t show a significant change in after and before the challenges. In group 2, antibody titer significantly increased on 7 day post-challenge compared with 2 day prior to challenge but CBC didn’t show a significant change in before and after the challenges. The present study show that Infectious Bursal Disease virus infected the ostrich but didn’t any effects on CBC. HI and ELISA testes respectively are useful technique for detection of IBD and AI antibody after challenges in ostrich.

فایل مقاله : [دریافت (955.4 kB)] ‏122 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری