+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
اثر ژل گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی
عنوان (انگلیسی): Effect of Aloe gel on the performance and immune system of broiler
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: محمد روستائی علی مهر ، زهرا حسن بیگی لاکه ، محمود حقیقان رودسری
کلیدواژه‌ها : عملكرد ، ژل آلوئه ورا ، ایمنی سلولی ، جوجه گوشتي ، ایمنی هومورال
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Aloe gel , Cellular immunity , Humoral immunity , Performance , Broiler
چکیده:

در این آزمایش اثر ژل آلوئه¬ورا بر پاسخ¬های ایمنی و عمل¬کرد 240 قطعه جوجه¬ گوشتی سویه کاپ مورد بررسی قرار گرفت. در روز پنجم،‏ پرنده¬ها به شش تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند و مقدارصفر،‏ 6‎/0،‏ 2‎/1،‏ 8‎/1،‏ 4‎/2 و 3 میلی¬لیتر ژل آلوئه در لیتر آب آشامیدنی هر تیمار به طور دایم (5-42 روزگی) اضافه شد. افزایش وزن روزانه ،‏ مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی محاسبه شد. به منظور بررسی پاسخ¬های ایمنی سلول در روز 16،‏ مقدارmL 1‎/0 محلول فیتوهماگلوتینین (mg/mL 2‎/0) به سه پرنده از هر تکرار به صورت داخل پوستی (چین پوستی بال) تزریق و ضخامت پوست بعد¬ از 24 و 48 ساعت اندازه¬گیری شد. برای ارزیابی ایمنی هومورال،‏ 1‎/0 میلی لیتر محلول 25% گلبول قرمز گوسفند (SRBC)‎ در روزهای هشت و 22 به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن تام،‏ IgG و IgM ضد SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای 21،‏ 28،‏ 35 و 42 تعیین شد. نتایج نشان داد که در کل دوره،‏ شاهد واجد کمترین افزایش وزن روزانه (g/day 94‎/53) و بیشترین ضریب تبدیل خوراک (82‎/1) بود (05‎/0P<). پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتنین در تمام تیمارهای آلوئه¬ورا بیشتر از شاهد بود (05‎/0>P)‎. در روز 42،‏ عیار پادتن IgM (3‎/1)،‏ IgG (3‎/2) و تام (5‎/3) شاهد کمتر از سایر تیمارها بود (05‎/0>P)‎. بنابر این افزودن ژل آلوئه¬ورا به آب آشامیدنی جوجه¬های گوشتی موجب بهبود عمل¬کرد،‏ پاسخ¬های ایمنی سلولی و هومورال می¬شود

چکیده (انگلیسی):

An Experiment was conducted to evaluate the effect of Aloe gel on the performance and immune responses of 240 day-old broilers cobb strain. Chicks were divided into six groups and each group into four subgroups on day 5 post hatch. The amount of zero (A0, control), 0.6 (A0.6).1.2 (A1.2), 1.8 (A1.8), 2.4 (A2.4) and 3mL/l (A3) Aloe gel were added to drinking water of each group up to day-42. Feed intake, daily live weight gain and feed conversion ratio were calculated every week. To evaluate cellular immune responses, 0.1=\ mL (0.2 mg/mL) phytohemagglutinin-p was injected intradermal in the skin fold of wings (day 16) and thickness of skin were measured after 24 and 48 hours. Sheep Red Blood Cell (SRBC) 25% (0.1 mL) were injected in the breast muscle in days 8 and 22 to investigate humoral immune responses, and IgM, IgG and total antibody against SRBC was determined in days 21, 28, 35 and 42 by agglutination test. Results indicated that the highest of feed conversion ratio (1.82) and lowest of live weight gain (53.94 g/day) were obtained from control during whole period (P<0.05). Response to phytohemagglutinin-p was higher in Aloe treatments than control (P<0.05). On 42d, IgM (1.3), IgG (2.3) and total (3.5) titer was lower in control than other treatments (P<0.05). Therefore, supplementation of drinking water with Aloe gel improved performance and immune responses of broiler chicks

فایل مقاله : [دریافت (622.9 kB)] ‏136 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری