+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی
عنوان (انگلیسی): Effects of different levels of mountain celery (Kelussia odoratissima Mozzaf) on growth, Serum biochemical variables and ascites prevalence in broiler chickens
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: بهنام احمدی پور ، فریبرز خواجعلی ، حسین حسن پور
کلیدواژه‌ها : كرفس كوهي ، جوجه‌هاي گوشتي. ، آسیت ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ، عملكرد
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Serum biochemical parameters , Ascites syndrome , Kelussia odoratisma , Broiler chickens.
چکیده:

در این پژوهش،‏ تأثیرسطوح مختلف پودر کرفس کوهی بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور،‏ تعداد 240 قطعه جوجه نر گوشتی یکروزه (سویه راس 308) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفت. یک جیره پایه به عنوان شاهد و سطوح 25‎/0 ،‏ 5‎/0 و 75‎/0 درصد پودر کرفس کوهی در جیره پایه تیمارهای آزمایشی را تشکیل داد. خصوصیات رشد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون همچنین سطوح آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز،‏ آلانین آمینو ترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز،‏ ایمنی و تلفات اندازه‌گیری گردید. نتایج آزمایش نشان داد که پودر کرفس کوهی بر عملکرد رشد تأثیر معنی داری(05‎/0˂P)‎داشت. همچنین سطوح 5‎/0 و 75‎/0 درصد کرفس موجب کاهش فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز،‏ آلانین آمینو ترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز گردید. مصرف کرفس باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهاید سرم،‏ وزن کبد،‏ غلظت هموگلوبین و مقدار هماتوکریت نسبت به گروه شاهد گردید.در مقابل،‏ میزان پروتئین تام سرم،‏ وزن طحال و بورس در نتیجه مصرف کرفس کوهی افزایش معنی داری (05‎/0˂P)‎ نسبت به گروه شاهد نشان داد. تغذیه با پودر کرفس کوهی در سطوح 5‎/0 و 75‎/0 درصد از هایپرتروفی بطن راست جلوگیری و باعث کاهش وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی ‌گردید.

چکیده (انگلیسی):

The influence of three dietary doses of finely ground powder of mountain celery (Kelussia odoratissima Mozzaf) (0.25, 0.5, and 0,75%) were evaluated on growth, serological variables and ascites prevalence in broiler chickens. A group run without mountain celery and served as a control. Each experimental diet was fed to four groups of day-old broiler chicks (15 chicks per group) on litter flooring. The experiment lasted for 42 days. The results indicated a significant impact of mountain celery on growth (P<0.05). Dietary inclusion of the celery beyond 0.5% reduced the activities of serum alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), and aspartate aminotransferase (AST) compared to the control. A significant decrease in serum malonedialdehyde was observed due to the inclusion of the celery whereas a significant increase in total protein was seen (P<0.05). Though the relative weights of liver and bursa of Fabricious, hemoglobin concentration, and hematocrit were significantly reduced, the relative weight of spleen increased by feeding mountain celery (P<0.05). A significant reduction in right to total ventricular weight ratio and ascites prevalence was observed in birds received mountain celery compared to their control.

فایل مقاله : [دریافت (1.2 MB)] ‏134 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری