+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
تأثيرتلفيق آب شور و شيرين بر برخي شاخص‌هاي مورفولوژيکي گياه مرزه(Saturejahortensis)
عنوان (انگلیسی): The effect of integrated fresh and saline water on some morphological characteristics of Saturejahortensis
نشریه: گياه زراعی و تنشهای محيطی
شماره: گياه زراعی و تنشهای محيطی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: حمید سودائی زاده ، مهدیه تجملیان ، محمد رفیعی الحسینی
کلیدواژه‌ها : آبياري تلفيقي ، مرزه(Satureja hortensis) ، صفات مورفولوژيكي ، آب شيرين ، آب شور
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Saline water , Saturejahortensis , Integrated irrigation , Morphological Characteristics , Fresh water
چکیده:

كيفيت آب آبياري براي توليد محصولات کشاورزي در بيشتر مناطق ايران پايين بوده و با درجات مختلف با شوري همراه است.يكي از روش‌هاي مديريتي براي استفاده از آب‌هاي شور و لب شور،‏ تلفيق آب شور و شيرين است. براي ارزيابي اثر مديريت آب شور بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي گياه مرزه(Satureja hortensis)‎،‏ آزمايشي در قالب طرح کاملاً تصادفي با چهار تکرار ،‏ در گلخانه دانشگاه يزد در سال ۱۳۹۳ انجام شد. تيمارها شامل آب شيرين (شاهد)،‏ مخلوط آب شور و شيرين dS/m)‎ ۶) مصرف يک درميان و مصرف نيم در ميان آب شور و شيرين بود. نتايج نشان داد که اثر تيمارها در سطح يک درصد در صفات قطر،‏ حجم و سطح تاج پوشش،‏ طول و سطح برگ،‏ تعداد انشعابات اصلي و فرعي و وزن خشک اندام هوايي و در سطح پنج درصد بر ارتفاع گياه و وزن خشك ريشه معني دار بود. نسبت ريشه به اندام هوايي و نسبت شاخه به برگ در بين تيمارها تفاوت معني داري نشان نداد. در کل نتايج نشان داد که صفات مورفولوژيکي گياه مرزه در تيمار نيم درميان و يک درميان در مقايسه با تيمارهاي ديگر کمتر تحت تأثير قرارگرفته و اين روش ها از بهترين روش هاي مديريت تلفيقي آبياري با آب شور و شيرين است.

چکیده (انگلیسی):

The quality of irrigation water is not suitable for crop production in most regions of Iran and there are different degrees of salinity. Mixing saline and fresh water is suitable method to reduce salinity hazard. In order to investigate the effect of different levels of integrated fresh and saline water onSaturejahortensis, a completely randomized design with four replications was carried out in the greenhouse of Yazd University in 2014. four irrigation regimes including Fresh water, Integrated irrigation (6 dS/m), Irrigation with half saline water and then one half with fresh water, Alternate irrigation with fresh and saline water were used. The results showed that treatments had significant effects (p<0.01) on crown diameter, canopy cover volume, leaf length, leaf surface, number of main and secondary branches as well as shoot dry weight. The effects of different irrigation treatments on plant height and root dry weight were significant at five percent level. Root to shoot and branches to leaves ratios were not significantly affected by treatments. In general results showed that mixing saline and fresh water as well as alternative use of these two sources of water reduce negative effects of salinity on morphological characteristics of Saturejahortensis when compared to other treatments.

فایل مقاله : [دریافت (292.8 kB)] ‏349 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی