+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسی اثرات هماتوبیوشیمیایی تزریق عضلانی داروهای ترامادول، متادون و پتیدین در کبوتر
عنوان (انگلیسی): Evaluation of hematobiochemical effects of intramuscular administration of tramadol, methadone and pethedine in pigeons
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: سحر مجیدی ، علی قشقایی ، موسی جاودانی ، زهرا نیکوصفت
کلیدواژه‌ها : ترامادول ، ارزیابی هماتوبیوشیمیایی ، پتیدین ، متادون ، كبوتر
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Methadone , Hematobiochemical evaluation , Pethidine , Tramadol , Pigeon
چکیده:

دانش مدیریت و کنترل درد در پرندگان،‏ علمی نوپاست و انجام مطالعات در این زمینه بسیار ضروری به نظر می¬رسد. از طرفی انتخاب نوع داروی ضد¬درد و دوزهای مناسب آن برای گونه¬های مختلف پرنده¬،‏ بسیار متفاوت است. با توجه به مصرف بالای داروهای مخدر،‏ به عنوان ضد¬دردهای قوی و از طرف دیگر فقدان اطلاعات کافی در مورد اثرات آن¬ها در پرندگان،‏ در این مطالعه اثرات هماتولوژی و بیوشیمیایی تزریق عضلانی سه داروی مخدر ترامادول،‏ متادون و پتـیدین در کبوتر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر روی تعداد 64 قطعه کبوتر بالغ از هر دو جنس و در 4 گروه مساوی انجام شد. در گروه اول ترامادول (mg/kg 4)،‏ در گروه دوم متادون ( mg/kg5)،‏ در گروه سوم پتدین (mg/kg 20) و در گروه چهارم (گروه شاهد) سرم فیزیولوژی استریل به صورت عضلانی تزریق گردید. قبل از تزریق و متعاقب آن در زمان¬های 30،‏ 60 و180 دقیقه پس از تزریق،‏ در هر گروه،‏ از 4 قطعه کبوتر خونگیری شد و هماتوکریت،‏ تعداد تام گلبول¬های قرمز و سفید،‏ مقدارهموگلوبین،‏ پروتئین تام،‏ آلبومین،‏ گلوبولین،‏ نسبت آلبومین به گلوبولین،‏ نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H/L)‎،‏ میزان قند خون،‏ کورتیزول و آنزیم آسپارتات آمینو¬ترانسفراز اندازه¬گیری شده آنالیز آماری شد. در نهایت با توجه به بررسی یافته¬های آزمایشگاهی،‏ به نظر می¬رسد به دلیل کاهش شاخص¬های استرسی کورتیزول،‏ گلبول¬های سفید و نسبت H/L در کبوتر اثرات ضد¬دردی و آرام¬بخشی داروی متادون نسبت به دو داروی دیگر بهتر بوده و می¬توان متادون را به عنوان ضد¬دردی مناسب و مؤثر در کبوتر و شاید در سایر پرندگان پیشنهاد کرد.

چکیده (انگلیسی):

The knowledge of avian pain management is found as a new and restricted subject. Therefore, more studies are needed to be performed in this field. In addition to variation of analgesics, selection of appropriate doses of analgesics for different species of birds is an important challenge. According to the limited information about applications and effects of opioids in birds that have different hematologic profiles compared to mammals, and also because of enormous usage of these potent analgesics, this study was performed to evaluate and compare the hematological and biochemical effects of three common opioids tramadol, methadone and pethidine in pigeons. Sixty four adult pigeons of both sexes were randomly divided into 4 equal drug groups. Tramadol (4 mg/kg), methadone (5 mg/kg) and pethidine (20 mg/kg) were injected intramuscularly in groups 1, 2 and 3. Physiologic saline (0.5 ml) was intramuscularly injected to the pigeons in group 4 as the control group. Before drug administration and time of 30, 60 and 180 minutes after injection, blood samples have been taken from 4 pigeons in each group for measurement of some hematological parameters (RBC, WBC, PCV, HGB and H/L index) and serum biochemical values (TP, Alb, Glob, Glu, AST and Cortisol). Statistically evaluation of data showed suppression in stress indices as cotisole,leukocytes and H/L index which indicates profound sedative and analgesic effects of methadone compared to other opioids.

فایل مقاله : [دریافت (811.9 kB)] ‏154 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری