+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسی ایمنی زایی واکسن های کشته و زنده ویروس گامبورو به صورت مجزا یا ترکیبی در جوجه های گوشتی
عنوان (انگلیسی): Immunogenicity of killed and live infectious bursal disease vaccines alone or in combination in broiler chickens
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: زهرا برومند ، رمضانعلی جعفری ، فروغ مکی
کلیدواژه‌ها : عیار پادتن ، ایمنی خونی ، واكسن زنده و كشته ، بیماری بورس عفونی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Live and Killed vaccine , Humoral immunity , Antibody titer , Infectious Bursal Disease
چکیده:

هدف از این مطالعه مقایسه سطح پادتن سرمي بعد از استفاده واکسن¬های کشته و زنده ویروس گامبورو در جوجه¬های گوشتی بود.270 قطعه جوجه گوشتی یک روزه به 6 گروه تقسیم شدند: گروه A واکسن زنده D78 را در روز 19،‏ گروه B واکسن¬های کشته و زنده را به ترتیب در روزهای 3 و 19،‏ گروه C واکسن¬های کشته و زنده را در روزهای 10 و 19،‏ گروه¬های D و E واکسن کشته را در روزهای 3 و 10 دریافت کردند. گروه F به عنوان شاهد هیچ واکسنی نگرفت. از هر گروه،‏ 3 جوجه در 3 روزگی و 15 جوجه در 19،‏ 26،‏ 33 و 42 روزگی خون¬گیری شدند سرم¬ها از نظر پادتن ضد ویروس گامبورو به روش الایزا ارزیابی گردیدند. در 42 روزگی،‏ 6 جوجه از هر گروه به صورت تصادفی انتخاب و به طور انفرادی وزن¬کشی و کشته شدند تا نسبت وزن بورس فابریسیوس و طحال به وزن بدن محاسبه شود. نتایج نشان داد گروه¬های آزمایشی تا 19 روزگی هیچ¬گونه تفاوت معنی¬داری در عیار سرمی نداشتند . در 26 روزگی،‏ سطح پادتن سرمی در گروه¬های B و D به طور معني¬داري بيش¬تر از گروه شاهد بود ولی تفاوت بین دیگر گروه¬ها معنی¬دار نبود در 33 و 42 روزگی،‏ گروه¬های A،‏ B و C بالاترین عیار پادتن را داشتند و عیار پادتن سرمی در گروه B به طور معنی¬داری بیش¬تر از گروه¬های A و C بود واکسیناسیون تاثیری بر وزن نسبی اندام¬های لنفاوی نداشت. تیتر آنتی بادی بالاتری از واکسن زنده پس از تجویز واکسن کشته به دست آمد.

چکیده (انگلیسی):

The objective of this study was to evaluate the serum antibody level against infectious bursal disease virus following administration of killed and live vaccines in broiler chickens. 270 day-old chicks were allocated to six groups: group A was vaccinated with D78 on day 19; group B received killed and live vaccines on days 3 and 19, respectively; group C was given killed and live vaccines on days 9 and 19, groups D and E received killed vaccine on days 3 and 9and group F was kept as control. From each group, three chicks were bled on day 3, and also 15 chicks on days 19, 26, 33 and 42. The collected sera were assessed for IBDV-specific antibody by ELISA test. Moreover, six birds from each group were randomly selected and individually weighed at 42 days of age. After killing, bursa Fabricius and spleen were weighed to calculate their relative weights to live body weight. The experimental groups did not show any significant difference up to 19 days of age. On day 26, groups B and D had a higher antibody titer than group F, but there was no significant difference among other groups. On days 33 and 42, groups A, B and C had the highest titers, and serum titer in group B was significantly more than that in groups A and C. The relative weights of lymphoid organs were not affected by vaccination. higher antibody titers were obtained from live vaccine after killed vaccine administration.

فایل مقاله : [دریافت (939.5 kB)] ‏134 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری