+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
بررسی میزان تخلخل سفال های دوره مس سنگ به منظور سنجش میزان پیچیدگی های اجتماعی بر مبنای تولید سفال در تپه قشلاق بیجار
عنوان (انگلیسی): An Study of Chalcolithic’s Potteries Porosity to Evaluation of Social Complexity based on Pottery Production in Teppe Gheshlagh, Bijar
نشریه: جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام
شماره: جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام (دوره: ۱ ، شماره: ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵)
نویسنده: عباس مترجم ، احمد حیدری
کلیدواژه‌ها : تپه قشلاق بیجار ، سفال دوره مس سنگی ، تخصص گرایی ، پیچیدگی های اجتماعی ، تخلخل
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): chalcolithic pottery , Porosity , Bijar , social Complexity , Teppe Gheshlagh , proficiency
چکیده:

تپه قشلاق در جنوب روستای چهل امیران در بخش چنگ الماس شهرستان بیجار قرار دارد. کاوش این محوطه بیانگر استقرار در دوره مس سنگی می باشد که در دوره آهن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. آثار دوره مس سنگی بخش اصلی داده های این محوطه است. سفال دوره مس سنگی این محوطه در شش گروه؛ پوشش غلیظ،‏ بدون پوشش،‏ نیم پوشش،‏ پوک آشپزخانه ای،‏ خاکستری و نخودی قابل تقسیم بندی هستند. تفاوت های قابل توجهی در سفال ها از لحاظ گروه،‏ فرم،‏ اندازه،‏ ظرافت و ...مشاهده می شوند. به منظور تعیین تخصص گرایی در تولید سفال ها با توجه به خمیره مورد استفاده برای ساخت سفال بر مبنای آزمایش های مکانیک سنگ میزان تخلخل سفال ها با توجه به گروه تعیین شده است. نتیجه آزمایش ها بر مبنای تجزیه و تحلیل های آماری که با نرم افزار spss انجام گرفته است،‏ تفاوت معنا داری در میزان تخلخل سفال گروه های مختلف را بین سفال گروه نخودیبا سایر گروه ها نشان می دهند. به بیانی دیگر روند تولید همه ی سفال ها در دوره مس سنگی این محوطه بجز سفال نوع نخودی به یک شیوه طی شده است. این مسئله وجود دو شیوه ی متفاوت سفالگری را نشان می دهد. با توجه به تفاوت کامل سفال نخودی با سایر گروه ها،‏ تعداد کم آنها و نتایج تخلخل شاید بتوان جنبه وارداتی بودن آنها را مطرح نمود.

چکیده (انگلیسی):

In the late fourth millennium B.C. (ca. 3250-3000 B.C.), a culture spread throughout Caucasus and Urmia Lake basin which has been called Transcaucasia or Kura Aras Culture. These people which archaeologists believe originate from Southern Caucasus, were developed not only in the area of animal husbandry and agriculture but also in the field of art and technology. The works remained from this period suggests the level of creativity, innovation, scientific knowledge and artistic skills of the people in that era. Among these skills earthenware making can be mentioned. One of the distinct features of earthenware in this period is blackish-gray or glossy black color which is handmade and contains mineral ingredients and has been carefully polished. In this period, artists preferred symbolic art to descriptive art and also animal figures to human, plant, etc. figures. Evidently, by examining the few remains of these works, remarkable characteristics and features of the social condition and even livelihood of these people can be discovered. In this regard, ten remarkable samples of earthenware from this culture were selected from Yanik Tepe Site and their decorative features as well as the use of patterns and their designs were studied and analyzed; although an accurate interpretation of these motifs can never be provided. Based on the findings of this research, in using the designs, the potter has considered a particular variety in the patterns and designs. Here, few dishes include decorative designs and the patterns on them are inspired by nature which reflects a kind of realism and association with the life and environment of the artists.

فایل مقاله : [دریافت (725.4 kB)] ‏270 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان