+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
ارزیابی بی هوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ‌های جوان و پیر
عنوان (انگلیسی): Evaluation of general anesthesia with ketamine-diazepam combination on leukocyte response in young and old dogs
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: موسي جاوداني ، عبدالناصر محبی ، یگانه مهرانی
کلیدواژه‌ها : سگ ، دیازپام ، پاسخ لكوسیتی ، كتامین ، افزایش سن
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): diazepam , ketamine , Dog , leukocyte response , aging
چکیده:

هر گونه مداخله جراحی منجر به بروز پاسخ استرسی در بیمار می‌شود. ارزیابی استرس و درد با بهره‌گیری از برخی پارامترهای فیزیولوژیک میسر می‌شود. شمارش گلبول‌های سفید خون نیز به عنوان پارامتری هماتولوژیک در ارزیابی استرس معرفی شده است. تعیین نسبت گلبول‌های سفید به یکدیگر در جمعیت حدود یک¬صد گلبول سفید با استفاده از میکروسکوپ نوری را پروفایل لکوسیتی یا شمارش گلبول‌های سفید معرفی کرده‌اند. عنوان شده که سن می¬تواند بر پاسخ ایمنی اثر داشته باشد. مطالعه حاضر تاثیر تجویز داخل وریدی ترکیب کتامین- دیازپام را بر پروفایل لکوسیتی در دو گروه سنی جوان و مسن سگ‌ها بررسی کرده است. تعداد 5 قلاده سگ جوان (بین 4-6 ماه) و تعداد 5 قلاده سگ مسن با دامنه سنی 9-7 سال،‏ مورد استفاده قرار گرفت. یک ساعت بعد از حضور در بخش جراحی نمونه خون اولیه،‏ برای تهیه پروفایل لکوسیتی پایه،‏ اخذ شد و به دنبال تجویز کتامین (mg/kg 10) - دیازپام (mg/kg 5‎/0) و پس از ایجاد بی¬هوشی/بی¬دردی جراحی (عدم واکنش حیوان به تحریک دردناک) نمونه دوم خون برای ارزیابی پاسخ لکوسیتی تهیه ‌شد. سرانجام در زمان انتهای بازگشت کامل حیوانات از بی¬هوشی نمونه سوم خون نیز تهیه گردید. نتایج نشان داد که پاسخ لکوسیتی می‌تواند متاثر از داروهای تجویزی باشد. تجویز ترکیب کتامین-دیازپام باعث افزایش لنفوسیت‌ها شد،‏ اما تغییرات لکوسیتی در زمان¬های مشابه در دو گروه سنی پیر و جوان تفاوت معنی¬داری نشان نداد.

چکیده (انگلیسی):

Surgical interventions lead to stress response in patient. Stress and pain evaluation is considered using some physiologic parameters such as white blood count. The relative proportions of each white blood cell type, usually obtained by light microscope examination of 100 leukocytes in a stained blood smear, are the components of the leukocyte profile (LP). Aging is known to affect immune response. The present study evaluated effects of intravenous administration of ketamine (10 mg/kg)-diazepam (0.5 mg/kg) combination on leukocyte profile in five young dogs (4-6 months) and 5 old dogs (7-9 years). Three blood samples have been taken in all animals: before drug administration as basic LP, at surgical anesthetic/analgesic period and at complete recovery due to anesthetic combination injection. Results showed ketamine-diazepam affected leukocytes' response. It caused increase of lymphocytes but, leukocyte changes in young and old group showed no significant differences.
Key words: Dog, leukocyte response, ketamine, diazepam, aging

فایل مقاله : [دریافت (954.0 kB)] ‏151 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری