+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه
عنوان (انگلیسی): Preservative role of taurine against toxic effects of nanosilver on ovine sperm motility in vitro
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: علی کدیور ، حسین حسن پور ، سیما همتیان خیاط ، محبوبه حیدری نصیرآبادی ، نجمه داوودیان ، فرهنگ تیرگیر
کلیدواژه‌ها : نانونقره ، پارامترهای حركتی ، اسپرم گوسفند ، تائورین
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Nanosilver , Taurine , Ovine sperm , Motion parameters
چکیده:

علی رغم کاربردهای گسترده نانوذرات در بیوتکنولوژی و علوم زیستی،‏ مطالعات زیادی درباره اثرات زیانبار این عوامل بر سلامت انسان و محیط وجود دارد. در این مطالعه نقش حفاظتی تائورین علیه اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند مورد ارزیابی قرار گرفت. اسپرم جمع آوری شده از اپیدیدیم گوسفند،‏ در آزمایشگاه به مدت 120 دقیقه در معرض غلظت های (05‎/0-T)‎ 05‎/0،‏ (2‎/0-T)‎ 2‎/0 و (4‎/0-T)‎ 4‎/0 مولار تائورین و ppm 1کلوئید نانونقره (1-N)‎ قرار گرفت و سپس قابلیت حیات و پارامترهای حرکتی اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد اسپرم زنده در گروه های تیمار شده با تائورین در مقایسه با گروه کنترل تفاوتی نداشت (05‎/0P)‎. در مقایسه میان گروه های تائورین/نانونقره،‏ پارامترهای اسپرم متحرکVCL, VSL, VAP, BCF, LIN, WOB, ALH, MAD و STR در گروه های کنترل،‏ 05‎/0-T/1-N و 2‎/0-T/1-N بیشتر از گروه های 4‎/0-T/1-N و 1-N بود (05‎/0>P)‎. حرکت پیشرونده اسپرم بین گروه کنترل،‏ 2‎/0-T/1-N و 4‎/0-T/1-N تفاوتی نداشت اما در گروه¬های 1-N و 05‎/0-T/1-N در مقایسه با دیگر گروه ها کاهش پیدا کرد (05‎/0>P)‎. نتیجه گیری می¬شود که بسیاری از غلظت¬های تائورین قادر به خنثی سازی اثرات زیانبار نانونقره بر قابلیت حیات و پارامترهای حرکتی اسپرم گوسفند است اگرچه تائورین به تنهایی اثرات مثبت قابل ملاحظه ای بر اسپرم گوسفند ندارد.

چکیده (انگلیسی):

In spite of the wide application of nanoparticles in biotechnology and life science, there are many studies about the adverse effect of these elements on human health and environment. In this study the preservative role of taurine against toxic effects of nanosilver on ovine sperm motility was evaluated. Ovine epididymal sperm were exposed to different concentrations (0.05, 0.2, 0.4 M) of taurine (T) and nanosilver colloid (N) (1 ppm) for 120 min in vitro and then, the viability and motion parameters of sperm were assessed. The percentage of live sperm in taurine–treated groups did not differ in comparison with control (P > 0.05). The percentage of live sperm in T0.2/N1-group was higher than control (P > 0.05) and other treated groups (P < 0.05), Most motion parameters of sperm did not changed in taurine–treated groups except in T0.4-group which was decreased in compared to other groups (P < 0.05). In comparison of taurine/nanosilver groups, the parameters of motile sperm, VCL, VSL, VAP, BCF, LIN, WOB, ALH, MAD and STR in control, T0.05/N1- and T0.2/N1-groups were more than N1- and T0.4/N1-groups (P < 0.05). The progressive motility of sperm did not differ between control, T0.2/N1- and T0.4/N1-groups but it was decreased in N1- and T0.05/N1-groups compared to other groups (P < 0.05). It was concluded that many concentrations of taurine could neutralize adverse effects of nanosilver on viability and motion parameters of ovine sperm, although taurine does not have considerable benefits on the ovine sperm individually.

فایل مقاله : [دریافت (1.0 MB)] ‏137 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری