+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسی اثر تجویز داخل سیاه‌رگی دی کلوپروستنول در زمان تلقیح مصنوعی بر میزان آبستنی گاو شیری در برنامه‌ی Heatsynch
عنوان (انگلیسی): Evaluation of the Effect of intravenous PGF2α administration at the time of artificial insemination on conception rate of dairy cattle synchronized with heatsynch protochol
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: محمد جواد بهزادی شهربابک ، ناصر شمس اسفند آبادی ، ابوالفضل شیرازی ، تقی تکتاز هفشجانی
کلیدواژه‌ها : Heatsynch ، پروژسترون ، اختلالات تخمك‌گذاری ، میزان آبستنی ، پروستاگلاندین F2α
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): conception rate , heatsynch , ovulation failure , progesterone , prostaglandin F2α
چکیده:

با توجه به نقش اثبات شده‌ی PGF2α داخلی در تخمک‌گذاری،‏ هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر PGF2α بیرونی(دی-کلوپروستنول) بر بهبود میزان آبستنی در یک گله بزرگ گاو شیری بود. تعداد 362 رأس گاو شیری واقع در شرکت زاگرس شهرستان شهرکرد در فصل تابستان(از 20 مرداد تا 6 شهریورسال 1393) برای مطالعه انتخاب شدند. تمام گاوهای مورد مطالعه با برنامه‌ی هیت سینک هم‌زمان سازی فحلی شده و طبق قاعده‌ی am-pm پس از مشاهده‌ی فحلی ایستا تلقیح مصنوعی شدند. حیوانات به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه درمان که 150 میکروگرم دی-کلوپروستنول هم‌زمان با تلقیح مصنوعی به صورت داخل سیاه‌رگی دریافت کردند و گروه شاهد که در زمان تلقیح مصنوعی هیچ درمانی دریافت نکردند. به منظور اندازه‌گیری سطح سرمی پروژسترون،‏ نمونه‌های خون 13 گاو از هر گروه در زمان تلقیح ،‏ 4 و 15 روز بعد از آن گرفته شد. آبستنی حیوانات هر دو گروه40-35 روز پس از تلقیح مصنوعی با استفاده از اولتراسونوگرافی تشخیص داده شد. تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از لحاظ میزان آبستنی و سطح سرمی پروژسترون وجود نداشت(P>0.05). در نتیجه این مطالعه نشان داد که تجویز داخل سیاه‌رگیPGF2α در زمان تلقیح هیچ اثر مفیدی در بهبود میزان آبستنی گاوهای شیری ندارد.

چکیده (انگلیسی):

Given to the proven role of endogenous PGF2α on ovulation, the aim of the present study was to evaluate the effect of exogenous PGF2α (D-cloprostenol) administration on conception rate in a large dairy herd. Total number of 362 lactating dairy cows in Zagrous Company of Shahrekord were selected for this study in summer (From 20 August to 6 September, 2014). The estrus of all cows was synchronized by the Heatsynch protochol and following heat detection the cows were artificially inseminated according to am-pm rule. The animals were submitted to two groups; the treatment group that received 150µg D-cloprostenol intravenously at the time of AI and the control group that didn’t receive any more treatment at the time of AI. To measure the concentration of serum progesterone, blood samples were obtained from 13 cows of each group at the time of insemination and 4 and 15 days later. Pregnancy was diagnosed by rectal ultrasound examination on 35-40 days after insemination. There was no significant difference between both groups in terms of conception rate and the serum progesterone levels (P>0.05). In conclusion, this study showed no beneficial effects of intravenous administration of D-cloprostenol on conception rate of dairy cows.

فایل مقاله : [دریافت (2.5 MB)] ‏172 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری