+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی
عنوان (انگلیسی): Effect of food intake on the gene expression of peroxisome proliferator-activated receptors in F1 follicle of broiler breeder hens
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: حسين حسن پور ، نیلوفر توانگرراد ، علی کدیور ، اردشیر شیخ احمدی
کلیدواژه‌ها : مصرف غذا ، سلول‌های گرانولوزا ، PPAR ، مرغان مادر گوشتی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): food intake , PPAR , broiler breeder hen , granulosa cells
چکیده:

جهت ارزیابی دخالت گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی(PPARα, PPARβ/δ, PPARγ) در کاهش تولید تخم در مرغان مادر گوشتی با مصرف غذائی نامناسب،‏ بیان ژنی این رسپتورها در سلول‌های گرانولوزای فولیکول F1 توسط PCRreal time - کمی بررسی شد. مرغان (با سن 30 هفته) در سه گروه مختلف مصرف غذائی (FI)‎ قرار داده شدند: گروه شاهد با مصرف غذائی استاندارد،‏ گروه 20%FI- با مصرف غدائی 20 درصد کمتر از گروه شاهد و گروه 40%+FI با مصرف غذائی 40 درصد بیشتر از گروه شاهد. این مرغان بمدت 30 روز با سه تکرار در هر گروه (10 پرنده در هر تکرار؛ 30 پرنده در هر گروه) نگهداری شدند.تولید تخم به طور معنی‌داری در دو گروه تیمار نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05‎/0>p)‎. بیان ژنی PPARγ در فولیکول F1گروه 40%+FIکمتر از شاهد و گروه 20%FI- بود (05‎/0>p)‎. رونوشت ژن های PPARα و PPARβ/δدر فولیکول F1 گروه های مختلف،‏ تفاوتی با هم نداشتند. نتیجه اینکه افزایش مصرف غذا موجب افت تولید تخم و نقصان در بیان ژنی PPARγ در فولیکول F1 می شود در حالیکه بیان ایزوفرم های PPARα و PPARβ/δ تغییری نکرد. کاهش سطح mRNA مربوط به PPARγ در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی گواهی بر دخالت این گیرنده در اختلالات ناشی از مصرف زیاد غذا است.

چکیده (انگلیسی):

To investigate the involvement of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARα, PPARβ/δ and PPARγ) in the reduced egg production of broiler breeder hens with unfit food intake, gene expression of these receptors was evaluated in the granulosa cells of F1 follicle by quantitative real time PCR. Hens (30 weeks old) were allocated to three different levels of feed intake (FI): Control, FI-20% (20% less than control feed intake) and FI+40% (40% more than control feed intake). These hens were maintained for 30 days with three replicates per group (10 birds / replicate; 30 birds / group). The egg production significantly decreased in two treated groups as compared to control(p<0.05). The gene expression of PPARγ was lower in the F1 follicles of FI+40% group than control and FI-20% groups (p<0.05). The transcripts of PPARα and PPARβ/δ genes in the F1 follicles were not significantly changed between different groups. It is concluded that increase of food intake causes drop of egg production and diminishes gene expression of PPARγ in F1 follicle while don’t change expression of PPARα and PPARβ/δ isoforms. Decreased mRNA level of PPARγ in F1 follicles of broiler breeder hens is the evidence of involvement of this receptor in the disorders due to high food intake.

فایل مقاله : [دریافت (1.6 MB)] ‏208 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری