+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
تاثير پليمر طبيعي کيتوزان بر ايمونوگلبولين تام، هموگلوبين و مقاومت قزل‌آلاي‌ رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتري (Aeromonas hydrophila)
عنوان (انگلیسی): Effect of natural polymer chitosan on total immunoglobulin, hemoglobin concentration and resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Aeromonas hydrophila
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: علی اکبر طافی ، سعید مشکینی ، امیر توکمه چی
کلیدواژه‌ها : قزل‌آلاي‌ رنگين‌كمان ، آئروموناس هيدروفيلا ، ايمونوگلبولين تام ، كيتوزان ، غلظت هموگلوبين
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Rainbow trout , Chitosan , Aeromonas hydrophila , Total immunoglobulin , Hemoglobin concentration
چکیده:

قزل‌آلاي‌ رنگين‌کمان(Oncorhynchus mykiss)‎ مهم‌ترين گونه ماهي سردآبي پرورشي در ايران است. هدف اين مطالعه بررسي تاثير کيتوزان به عنوان یک محرک ايمني بر تحريک ايمونوگلبولين تام سرم،‏ غلظت هموگلوبين خون و ميزان مقاومت قزل‌آلاي‌ رنگين‌کمان در برابر آلودگي با باکتري Aeromonas hydrophila است. بدين منظور 900 قطعه ماهي قزل‌آلاي‌ رنگين‌کمان (1‎/0±25 گرم) پس از گذراندن دو هفته دوره سازش با شرايط محيط آزمایش بطور تصادفی در چهار تيمار و سه تکرار تقسيم شدند. ماهیان با مقادير0 (شاهد)،‏ 25‎/0،‏ 5‎/0 و 1 درصد کيتوزان که پس از حل شدن در اسيد استيک يک درصد روي غذاي کنسانتره (FFT2) اسپري گرديد،‏ به مدت هشت هفته تغذيه شدند. تمام تيمارها تا سه هفته ديگر با جيره کنترل (بدون کيتوزان) تغذيه شدند. در ابتداي پرورش و نيز در هفته‌هاي 2،‏ 4،‏ 6،‏ 8 و 11 از تمام تيمارها خون‌گيري شده و مقدار ايمونوگلبولين تام سرم و غلظت هموگلوبين خون اندازه‌گيري گرديد. در پايان پایان هفته هشتم همه تيمارها با مقدار CFU/ml 107 باکتري بیماریزای Aeromonas hydrophilaبصورت داخل صفاقي مورد تزريق قرار گرفتند. پس از تجزيه و تحليل داده‌ها با نرم افزار آماري SPSS نتایج نشان داد که افزودن 25‎/0 درصد کيتوزان به جيره غذايي قزل‌آلاي‌ رنگين‌کمان به مدت 56 روز قادر است به طور معني‌داري (p<0.05) موجب افزايش ايمونوگلبولين تام سرم و غلظت هموگلوبين خون نسبت به گروه شاهد شده و مقاومت اين گونه را در برابر آلودگی باکتري با Aeromonas hydrophila افزايش دهد.

چکیده (انگلیسی):

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is the main farmed cold water fish in Iran. This study was conducted to determine the effect of Chitosan as an immune stimulator on total immunoglobulin and blood hemoglobin concentration of rainbow trout and resistance against Aeromonas hydrophila infection. 900 rainbow trout (25± 0.1 g mean weight) after acclimated to laboratory conditions for two weeks divided into four groups in three replicates randomly. The fish were fed with different concentrations of Chitosan (0, 0.25, 0.5 and 1 percent of feed). Chitosan was solved in acetic acid (1%) and sprayed on a commercial feed pellet (FFT2) and fed the fish for eight weeks. All experimental groups were fed with control diet (without Chitosan) for three weeks later. Sampling was conducted at 0, 2, 4, 6, 8 and 11 weeks of the trial and total immunoglobulin and blood hemoglobin concentration were measured. All trial were injected (IP) with a pathogenic strain of Aeromonas hydrophila at a level of 107 CFU/ml at the end of 8 week. After statistical analyzing data with SPSS softwar, Results showed that adding Chitosan at 0.25 percentage of feed could significantly (P<0.05) increase total immunoglobulin as well as blood hemoglobin concentration in comparison to the control group, and improves rainbow trout resistance against bacterial infection.

فایل مقاله : [دریافت (3.4 MB)] ‏229 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری