+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
مصرف هم‌زمان واکسن‌های ترانسمیون گامبورو و کشته نیوکاسل در جوجه‌کشی و اثر آن بر عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی
عنوان (انگلیسی): Simoultaneous administration of Transmune® Gumboro and killed Newcastle vaccines in hatchery and its effect on antibody titer against Newcastle vaccine in broiler chickens
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: سید علی اوسط حسینی علی آباد ، سعید شاطری ، مجید غلامی آهنگران
کلیدواژه‌ها : HI ، واكسن گامبورو ، واكسن نیوكاسل. ، جوجه گوشتی ، هچری
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Broiler , HI , IBD vaccine , Hatchery , ND vaccine
چکیده:

در سال های اخیر به منظور افزایش ایمنی علیه عوامل بیماریزای طیور،‏ تجویز هم‌زمان دو یا چند واکسن‌ در هچری مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر استفاده از واکسن کمپلکس ایمن گامبورو (واکسن ترانسمیون گامبورو ،‏ سوا) بر پاسخ ایمنی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه کشی طراحی شده است. به این منظور 150 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه به سه گروه تقسیم شدند. جوجه های گروه 1 ،‏ واکسن زنده H120 و B1 (ویتابرون،‏ سوا) را به روش اسپری،‏ و واکسن کشته نیوکاسل را به شکل تزریقی زیرجلدی در هچری دریافت کردند و سپس واکسن B1 و لاسوتا را در سن 7 و 18 روزگی و واکسن اینترمدیت گامبورو (گامبو ال،‏ سوا) را در سن 16 و 26 روزگی دریافت کردند. جوجه های گروه دوم واکسن نیوکاسل را مطابق روش گروه اول دریافت کردند اما با واکسن ترانسمیون علیه گامبورو در هچری واکسینه شدند. جوجه های گروه سوم واکسن نیوکاسل و گامبورو را مطابق روش گروه دوم فقط در هچری دریافت کردند. تمامی جوجه های متعلق به گروه های مختلف در روزهای 1،‏ 14،‏ 28 و 42 روزگی خونگیری شدند و نمونه های سرمی جهت سنجش آنتی بادی ممانعت کننده از آگلوتیناسیون (HI)‎ جمع آوری شد. نتایج نشان داد جوجه های واکسینه با واکسن کمپلکس این گامبورو در هچری،‏ بطور معنی دار عیار HI کمتری در سن 28 روزگی داشتند (05‎/0P<) درحالی که تفاوت معنی داری در میزان عیار در سایر سنین نمونه گیری مشاهده نشد.

چکیده (انگلیسی):

In recent years, the simultaneous administration of two or more vaccines in hatchery has been applied for increasing immunity to avian pathogens. This study was conducted to evaluate the effect of hatchery administration of immune-complex infectious bursal disease vaccine (Transmune IBD Vaccine, Ceva) on the immune response of broiler chickens induced Newcastle disease (ND) vaccine. For this, 150 broiler chicks were divided into three groups. In the chicks in group 1, received a spray of live H120 + B1 (Vitabron Ceva) and a subcutaneous injection of inactivated ND vaccines in hatchery. The chicks in group 2, were vaccinated against ND in the same manner as those in group 1, but immunized against IBD with Transmiun IBD vaccine in hatchery. The chicks in group 3, were vaccinated against ND and IBD vaccines only in hatchery in the same manner as those in group 2. All chicks from each group were beld on days 1, 14, 28 and 42 and the collected sere were assayed for ND-specific haemagglutination-inhibiting (HI) antibody. The results revealed that chickens vaccinated with immune-complex IBD vaccine in hatchery had lower HI titer at 28 days old, significantly (p<0.05), while there was not observed any significant difference in the titer on the other sampling days. It was concluded that administration of immune-complex vaccines in hatchery can decrease ND HI titer in chickens.

فایل مقاله : [دریافت (433.5 kB)] ‏142 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری