+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
اندازه گیری رادیولوژیکی برخي پارامترهای مربوط به توازن سم (Hoof Balance) در اندام حرکتی قدامی اسب های سالم نژاد دره شوری
عنوان (انگلیسی): Some radiological measurements from the front feet of normal Darreh-shori horses with relevance to hoof balance.
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: رهام والی
کلیدواژه‌ها : رادیوگرافی ، اسب دره شوری ، اندام حركتی قدامی ، توازن سم
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Front limb , Hoof Balance , Radiography , Dareh-Shori Horse
چکیده:

اسب دره شوری یکی از نژادهای اصیل اسب پارسی (پرشین- عرب) است. این اسب یکی از بهترین نژادها به¬¬¬¬¬¬¬منظور سوارکاری آزاد و مسابقات استقامت شناخته می شود. توازن سم به عنوان يك معيار مناسب در جهت ارزيابي وضعيت استخوان بند سوم (P3) مي¬باشد. اين مطالعه با هدف بررسي و اندازه گيري پارامترهاي مربوط به توازن سم در اندام¬هاي حركتي قدامي اسب¬هاي سالم نژاد دره شوري با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. بدين منظور از 10 راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوري در محدوده سنی‌ 17-3 سال و میانگین ارتفاع 155سانتی¬متر استفاده شد. ابتدا پس از تميز كردن سم و شست و شوي آنها و قراردادن ماركر فلزي برروی سطح پشتی دیواره پنجه سم و علامت گذاري دیواره پنجه سم با ماده حاجب،‏ بلوك چوبي تهيه شده را زير اندام مورد نظر قرار داده ،‏ سپس در حالت تحمل وزن اقدام به راديوگرافي در حالت گماری جانبي (lateromedial)‎ شد. در تصاوير راديوگرافي بدست آمده در اين مطالعه پارامترهاي مربوط به فواصل و زوایا اندازه گيري شدند و نتايج زير بدست آمد.
طول دورسال ديواره سم (D.W.L)‎ 49‎/0±5‎/7 سانتی¬متر،‏ ،‏طول كف سم (Sole length)‎ 78‎/0±87‎/11،‏ اندازه فاصله بين بند سوم (P3) و نوك سم 31‎/0±25‎/1،‏ اندازه ضخامت كف سم (Sole thickness)‎ 21‎/0±01‎/1،‏ اندازه ارتفاع فضاي مفصلي ديستال از كف سم (D.I.J.H)‎ 45‎/0±38‎/3،‏ فاصله عمودي بین نوك مارکرفلزي و ابتداي بخشExtensor process بند سوم (D-Founder)‎12/ ±57/ سانتی¬متر،‏ محور سم(زاویهS)‎ 2‎/5±1‎/50 درجه،‏ محور بند سوم(زاویه T)‎ 09‎/4±6‎/48،‏ محور بند دوم(زاویه U)‎ 3‎/6±5‎/44،‏ زاويه H(T-S)‎ 28‎/4±4‎/1- ،‏ زاويه R (T-U)‎ 3‎/7±45‎/4 درجه.

چکیده (انگلیسی):

Dareh-Shori is one of the Iranian nomadic tribes that located in south of iran. Dareh-Shori horse originating from this tribe and used as a riding horse. The foot balance refers to the relationship between the hoof, its related structures, soil and equine locomotory system.The aim of this study was to investigate and measure the radiological parameters of hoof balance in front limb of Dareh-Shori horse. Ten apparently healthy Dareh-Shori horses ranging in age from 3-17 years and with a height between 153-159 were included in this study. The hooves were cleaned and washed, metal marker were placed and the hooves were marked by the contrast. Hand-made wooden block put under the target limb and then the other foot was elevated by someone else. Lateral view radiograph were made to get the following measurements:
D.W.L (7.5±0/49cm), SL(11.87±0.78cm), P3 to Toe (1.25±0.31cm), S.T (1.01±0.21cm), D.I.J.H (3.38±0.45cm), Founder Distance (0.57±0.12cm), Hoof axis (S) angle(50.1±5.20), Third phalanx axis (T) angle (48.6±4.09), P2 axis(U) angle (44.5±6.3), H (T̵ S) angle (-1/4±4.28), R (T̵ U) angle (4.45±7.31).

فایل مقاله : [دریافت (2.9 MB)] ‏212 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری