+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
تاثیر غلظت های مختلف پروپوفول بر بازماندگی و برخی از فاکتورهای خونی قزل¬آلای رنگین کمان در شرایط حمل و نقل
عنوان (انگلیسی): The effect of different concentrations of propofol on survival and some blood factors of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in terms of transport
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: حامد دانش فزون ، امین نعمت اللهی ، عیسی ابراهیمی درچه ، نصرالله محبوبی صوفیانی
کلیدواژه‌ها : كورتیزول ، استرس. ، پروپوفول ، قزل‌آلای رنگین‌كمان ، بیهوشی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): anesthesia , Rainbow trout , cortisol , propofol , stress
چکیده:

استفاده از انواع داروهای بیهوشی با تأثیر بر میزان هوشیاری ماهیان می¬تواند باعث کاهش اثر استرس گردد. در پژوهش حاضر،‏ اثر غلظت‌های مختلف پروپوفول در شرایط حمل‌ونقل بر بازماندگی و پارامترهای کورتیزول و قند خون به‌عنوان شاخص¬های استرس در قزل¬آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss ) بررسی شد. برای این منظور،‏4 تیمار (هر یک با 3 تکرار) شامل سطوح،‏ صفر (شاهد)،‏2،‏ 4 و 6 میلی‌گرم در لیتر پروپوفول¬در نظر گرفته شد. تعداد 144 قطعه ماهی قزل¬آلای رنگین‌کمان ¬با میانگین وزنی 5‎/6±130 گرم با متوسط بیومس 300 کیلوگرم در مترمکعب به‌صورت تصادفی بین واحدهای آزمایشی توزیع شد و تا رسیدن به آزمایشگاه به مدت 3 ساعت حمل گردید. پس از رسیدن به آزمایشگاه در زمان‌های صفر،‏ 4 و 8 ساعت،‏ میزان بازماندگی،‏ غلظت کورتیزول و میزان قند خون¬ ماهی¬ها اندازه‌گیری شد. در پایان ¬آزمایش¬ کمترین میزان بقاء (67 درصد) در تیمار شاهد برآورد گردید و با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار نشان داد (05‎/0P < ) . کمترین میزان قند خون و کورتیزول¬ در تمام زمان¬های نمونه‌برداری مربوط به تیمار 2 میلی‌گرم در لیتر بود (05‎/0P < ). در نتیجه بر اساس یافته‌های این پژوهش استفاده از داروی بیهوشی پروپوفول با غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر به‌منظور کاهش اثر استرس¬های ناشی از حمل‌ونقل در ماهی قزل¬آلای رنگین‌کمان توصیه می¬شود.

چکیده (انگلیسی):

Using different kind of anesthetic by affecting on fishes audaciousness will decrease the effect of stress. In this research the effect of different concentrations of Propofol on survival and stress indexes (cortisol and blood sugar) were examined in Rainbow trout in transport condition. For this purpose, 4 treatment (3 replicate) including 0 (control), 2, 4, 6 ppm Propofol in water were assumed. 144 fishes with average weight of 130±6.5 gr and the density of 300kg/ , were distributed randomly in treatment and transport for 3 hours. At the time of 0, 4 and 8 hours after transport, the survival, cortisol and blood sugar were examined. At the end of the experiment the minimum survival (67%) were observed in control group, which has a significant differences with other groups (P< 0.05). The minimum concentration of cortisol and blood sugar in all sampling period belongs to the group of 2ppm of propofol which has a significant difference with others (P< 0.05). According to this result Propofol in concentration of 2ppm could be used to decrease the effects of transports stress in rainbow trout.

فایل مقاله : [دریافت (1.1 MB)] ‏134 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری