+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
تأثير قارچ‌هاي ميکوريزايي برصفات و رشد بزرک (Linumussitatissimum L.)درشرايط تنش خشکي
عنوان (انگلیسی): The effect of mycorrhizal fungion characteristics and growth trendsoflin seed (Linumussitatissimum L.) under drought stress conditions
نشریه: گياه زراعی و تنشهای محيطی
شماره: گياه زراعی و تنشهای محيطی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: مریم سلطانیان ، علی تدین
کلیدواژه‌ها : تنش خشكي ، تلقيح ، هم‌زيستي. ، سرعت رشد نسبي ، سرعت رشد محصول
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Symbiosis , Drought stress , Crop growth rate , Relative growth rate , Inoculation
چکیده:

براي بررسي تأثير قارچ ميکوريزا آربوسکولار در شرايط تنش خشکيبرصفات و رشديبزرک در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد،‏آزمايشيبه صورت کرت‌هاي خرد شده در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 1392 انجام شد. تنش خشکي در چهار سطح آبياري: 100 (بدون تنش)،‏ 75 (تنش ملايم)،‏ 50 (تنش متوسط) و 25 (تنش شديد) درصد نياز آبي گياه،‏ به عنوان عامل اصلي و تلقيح بذر گياه بزرک با دو گونه ميكوريزا شامل Glomusintraradices و Glomusmosseae و يک تيمار بدون تلقيح ميکوريزا به عنوان عامل فرعي،‏ درنظر گرفته شد. نتايج نشان داد تيمارهاي تنش خشكي و قارچي اثر معني‌داري بر صفات قطر ساقه و وزن تر اندام هوايي داشت،‏ ولي تأثير معني‌داري بر اثر متقابل آن‌ها نداشت. بيشترين ميزان سرعت رشد محصول (CGR)‎ و سرعت رشد نسبي (RGR)‎ در شرايط بدون تنش خشکي و تلقيح با گونه‌هاي قارچ ميکوريزا مشاهده شد.

چکیده (انگلیسی):

In order to investigate the effect of arbuscular mycorrhizal fungi under drought stress conditions on characteristics and growth trendsof linseed, a field experiment was conducted at the research station of Faculty of Agriculture in Shahrekord University as split-plot design in RCBD with three replications in 2013. Drought stress at four levels of 100% (no stress), 75% (mild stress), 50% (average stress) and 25% (sever stress) as main factor and inoculation with Glomusintraradices, Glomusmosseae and no inoculation as sub factor were treated. The results showed that drought and fungal treatments had a significant effect on the characteristics of stemdiameter and shoot fresh weight, but their interactionwas not significant. The highestcrop growth rate (CGR) and relative growth rates(RGR) have seen in no stress conditions and inoculum with mycorrhiza species.

فایل مقاله : [دریافت (330.3 kB)] ‏361 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی