+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
بعد فرکتال شاخص‌هاي مؤثر بر عملکرد کلتورهاي خورشيدي صفحه تخت
عنوان (انگلیسی): Fractal dimension of effective parameters on solar flat plate collectors' performance
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۱)
نویسنده: آرميتا سليماني قلاتي ، علی ملکی ، شاهين بشارتي
کلیدواژه‌ها : بعد فركتال ، صفحه تخت ، انرژي خورشيدي ، كلكتور.
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Fractal dimension , Solar energy , Flat- plate , Collector
چکیده:

داده‌هاي تابش خورشيد نقش مهمي در طراحي ساختمان داخلي سيستم‌هاي خورشيدي دارند. تابش خورشيد با توجه به شرايط جوي و آسمان نوسانات زيادي دارد. تجزيه و تحليل داده‌هاي تابش کمك زيادي به بهينه‌سازي سيستم‌هاي خورشيدي مي‌كند. در اين مقاله از روش‌هاي سويك،‏ کاتز،‏ ام‌آر‌ال،‏ پتروسين‌دي،‏ پتروسين‌سي و هيگوچي براي تخمين بعد فرکتال تشعشع خورشيد،‏ دما و رطوبت هوا استفاده شده است. با نرم‌افزار متلب روش‌هاي ذکر شده کدنويسي و اطلاعات موردنظر،‏ تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد اثر دما بر پايه تر در روش ام‌آر‌ال در سطح 1 درصد و اثر رطوبت نسبي در روش پتروسين‌سي در سطح 5 درصد معني‌دار بودند. روش هيگوچي بيشترين و روش پتروسين کمترين مقدار ميانگين بعد فرکتال را داشتند. همچنين مقدار بعد فركتال در روش‌هاي پتروسين‌دي و پتروسين‌سي،‏ در دوره‌هاي مختلف عدد‌هاي كوچك‌تر از يك بوده و با توجه به بعد فركتال قابل قبول كه مقداري بين يك تا دو است،‏ لذا اين روش‌ها قابل اعتماد نيستند. بنابراين روش‌هاي سويك و هيگوچي با توجه به عملكرد آن‌ها در دوره‌هاي مختلف،‏ روش‌هاي پيشنهادي مناسبي براي پژوهش‌هاي مشابه هستند.

چکیده (انگلیسی):

The solar radiation data play a very important role for understanding internal structure of solar systems. Due to weather conditions, solar radiation has high fluctuation. Analysis of radiation data help to optimizing these systems. Fractal dimension is one of the methods to analyze time series such as radiation. In this paper some methods such as Sevcik, Katz, MRL, PetrosianD, PetrosianC and Higuchi are used to estimate fractal dimension. These methods were coding by MATLAB software and then the data was analyzed. The result of ANOVA showed that temperature on the wet basis in the MRL method was significant at 1% and relative humidity in the PetrosianC was significant at 5%. According to results, Higuchi method had maximum mean value of fractal dimension and Petrosian method had minimum mean value of fractal dimension. Also fractal dimension of Petrosian method was less than1, therefore, Petrosian method is not reliable(because fractal dimension is a number between 1 and 2). Also, Sevcik and Higuchi was the suggested method for future researches.

فایل مقاله : [دریافت (328.1 kB)] ‏594 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي