+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
بررسي اثر برخي خاک‌پوش‌ها بر برخي شاخص‌هاي رشد و عملکرد دانه آفتاب‌گردان(Helianthus annuus L.)در شرايط کم آبياري
عنوان (انگلیسی): Effect of the mulching on the growth indices of and seed yieldof sunflower(Helianthusannuus L) under water deficit conditions
نشریه: گياه زراعی و تنشهای محيطی
شماره: گياه زراعی و تنشهای محيطی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: مریم مهدی پور افرا ، حمید ایران نژاد ، حامد عینی نرگسه ، سونیا زبردست
کلیدواژه‌ها : خاك‌پوش ، عملكرد دانه. ، شاخص‌هاي رشدي ، دور آبياري ، آفتاب‌گردان
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Growth indices , Seed yield , Irrigation intervals , Sunflower , Mulch
چکیده:

براي بررسي اثر خاک‌پوش‌هاي پلي‌اتيلن و آلي در دورهاي مختلف آبياري بر شاخص‌هاي رشد و عملکرد اقتصاديآفتاب‌گردان (Helianthus annus L.) هيبريد آذرگل،‏آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان،‏ دانشگاه تهران انجام شد.اين آزمايش به‌ صورت کرت‌هاي خرد شده در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. عامل اصلي شامل: سه دور آبياريهفت روز (شرايط مطلوب)،‏12 روز (تنش آبي متوسط)،‏ 17 روز (تنش آبي شديد)و عامل فرعي شامل تيمارهايبدون خاک‌پوش به‌ عنوان شاهد،‏ پلي‌اتيلن،‏ کود گاوي و کلش گندم بود. شاخص‌هاي فيزيولوژيکي رشد شامل: شاخص سطح برگ،‏ ماده خشک تجمعي،‏ سرعت رشد گياه،‏ سرعت رشد نسبي و همچنين عملکرد دانه بودند. نتايج نشان داد که با افزايش دور آبياري همه شاخص‌هاي رشد کاهش يافتند. در بين خاک‌پوش‌هاي مورد بررسي،‏ خاک‌پوش‌هاي پلي‌اتيلن و کلش به ميزان 5‎/7 تن در هکتار سبب بهبود شاخص‌هاي رشدي نسبت به ساير خاک‌پوش‌ها شدند. نتايج نشان داد که اثردورآبياري،‏ خاک‌پوش‌ها و همچنين اثر متقابل آن‌ها بر عملکرد دانه معني‌دار شد.بيشترين عملکرد دانه از دور آبياري 7 روز و در خاک‌پوش‌هاي پلي‌اتيلن و کلش به ميزان 5‎/7 تن در هکتار به‌ترتيب با ميانگين 033‎/1،‏ 856‎/0 تن در هکتاربه دست آمد. کمترين ميزان عملکرد دانه نيز از دور آبياري 17 روز و در تيمار بدون خاک‌پوش (شاهد) با ميانگين 374‎/0 تن در هکتار حاصل شد. به طورکلينتايج به دست آمده در اين بررسينشان داد که خاک‌پوش‌هاي مختلف اثر مثبتي بر شاخص‌هاي رشدي و عملکرد گياه آفتاب‌گردان داشتند.

چکیده (انگلیسی):

In order to investigate the effect of polyethylene and organic mulches in different irrigation intervals on the growth indices and economic yield in sunflower (Helianthus annuusL.)Azargol hybrid,an experiment was conducted at the farm research station of Aboureihan College, University of Tehran.The experiment was carried out in split-plot arrangement on randomized complete blocks.The main plots included:three irrigation interval 7(optimum condition)10(medium water stress)12 (sever water stress)days and the sub-plots were different types of mulch, included without mulch as a contro, polyethylene, cow manure and wheat straw treatments. Physiological growth indices were including leaf area index, cumulative dry matter, crop growth rate,relative growth rate and seed yield. The results showed that with increasing irrigation intervals all growth indices were decreased. Among investigated mulches, polyethylene and stubble mulch (7.5 t ha-1) showed higher physiological growth indices than others Highest seed yield was obtained in irrigation interval treatment at 7 days and polyethylene and stubble mulching, with average of 1.033 and 0.856 (t ha-1) respectively. The lowest seed yield was obtained in irrigation interval17 days× no mulching with average of 0.374 (t ha-1).In general the results of this study showed that different mulches had positive effects on the growth indices and seed yield of sunflower

فایل مقاله : [دریافت (375.2 kB)] ‏303 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی