+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
القاء تنش اکسيداتي و در گياهچه‌هاي جو (Hordeum vulgare L.) در پاسخ به نانوذره نقره
عنوان (انگلیسی): Induction of Oxidative Stress in barley plant (Hordeumvulgare L.) in response to silver nanoparticles
نشریه: گياه زراعی و تنشهای محيطی
شماره: گياه زراعی و تنشهای محيطی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: مریم نوروزی ، محمودرضا تدین ، سعید نوروزی
کلیدواژه‌ها : پراكسيداسيون ليپيدي ، سوپراكسيد ديسموتاز ، نانوذرات. ، پراكسيد هيدروژن ، كاتالاز
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): H2O2 , Nanoparticle , SOD , CAT , Lipid peroxidation
چکیده:

تنش‌هاي محيطي سبب تحريک توليد گونه‌هاي فعال اکسيژن در گياهان شده که به نوبه خود سبب پراکسيداسيون ليپيدهاي غشايي،‏ تخريب غشاي سلول و تخريب پروتئين‌ها مي‌شوند. برخي پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نانوذرات،‏ همانند ساير تنش‌هاي غيرزيستي،‏ توليد و تجمع گونه‌هاي فعال اکسيژن را القاء مي‌کنند که در غلظت‌هاي بالا براي سلول زيان‌آور هستند. هدف از اين پژوهش،‏ بررسي اثر نانو ذره نقره بر فعاليت سيستم آنزيمي آنتي‌اکسيدان در گياه جو بوده است. در اين پژوهش گلداني،‏ تأثير نانوذرات نقره در 4 غلظت صفر (شاهد)،‏ 100،‏ 200 و 300 ميلي‌گرم بر ليتر و در سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفي روي گياه جو انجام شد و پس از 40 روز،‏ تغييرات ميزان پراکسيد هيدروژن (H2O2)،‏ مالون‌دآلدهيد (MDA)‎،‏ پروتئين و همچنين فعاليت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان کاتالاز،‏ سوپراکسيد ديسموتاز و ميزان پرولين در برگ‌هاي جو ارزيابي شدند. بر اساس نتايج،‏ با افزايش غلظت نانونقره،‏ ميزان H2O2،‏ MDA،‏ کاتالاز،‏ سوپراکسيد ديسموتاز و پرولين برگ افزايش پيدا کرد در حاليکه ميزان پروتئين برگ کاهش يافت. نانوذرات نقره از طريق فعال‌سازي و تحريک توليد راديکال‌هاي آزاد اکسيژن از قبيل پراکسيد هيدروژن اثرات مخربي بر ماکرومولکول‌هايي مثل ليپيدها،‏ پروتئين و ساير تركيبات داشته و سبب افزايش پراکسيداسيون ليپيدي و افزايش مالون‌دآلدئيد،‏ به‌ عنوان شاخص پراکسيداسيون ليپيدي،‏ مي‌شود و گياه براي مقابله با اثرات مضر اين ذرات،‏ شروع به افزايش فعاليت آنتي‌اکسيدان‌هايي مانند کاتالاز،‏ سوپراکسيد ديسموتاز و پرولين مي‌كند.

چکیده (انگلیسی):

Stress provokes radical oxygen species production in plant cell which,in turn, causes lipid membrane peroxidation and damage as well as protein destruction. Some studies have shown that nanoparticles, as well as other abiotic stresses, induce the production and accumulation of oxygen species.these particles show adverse effects in high concentrations. The aim of this research was study of nano silver effect on the activity of antioxidant system in barely plants. In a greenhouse study, nano silver concentrations at 4 levels carried out based on completely randomized design with 3 replications. After 40 days, changes of H2O2, malonedialdehyde (MDA) and protein contents as well as catalase and super oxide dismutase activity and proline content were measured in the leaves.According to the results, H2O2, MDA and proline contents and CAT and SOD activity increased with increasing in nano silver level,while protein content decreased. It suggested that silver nanoparticles could cause adverse effects on macromolecules such as proteins and lippids through the activation and stimulation of production of Reactive Oxygen Species as hydrogen peroxide that;in turns; increased lipid peroxidation and MDA content, as an indicator of lipid peroxidation. To owercome these harmful effects, plants develop the activity of antioxidantsnsuch as Catalase,superoxide dismutase and proline

فایل مقاله : [دریافت (267.2 kB)] ‏1,048 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی