+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
تعيين برنامه مناسب آبياري منطبق بر فنولوژي گيـاه براي توليد بذر شبدر برسيم در شمال استان خوزستان
عنوان (انگلیسی): Determination of appropriate scheduleirrigationbased onplantphenology of berseem clover for seed productionin the north ofthe Khuzestan province
نشریه: گياه زراعی و تنشهای محيطی
شماره: گياه زراعی و تنشهای محيطی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: محمد خرمیان ، احمد علی شوشی دزفولی
کلیدواژه‌ها : بذرگيري ، كم‎‌آبياري ، گياهان علوفه‌اي. ، شبدر برسيم
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Seed production. , Deficit irrigation , Berseem clover , Forage crops
چکیده:

شبدربرسيم(Trifolium alexandrinum L.)يكي از گياهان مهم علوفه‌اي شمال استان خوزستان است که علاوه برنقش آن در الگوي كشت،‏ مهم‌ترين ناحيه توليد بذر شبدر برسيم در ايران است. مديريت آبياري نقش مهمي در توليدبذروعلوفه شبدربرسيم دارد. پس براي تعيين مناسب‌ترين برنامه آبياري منطبق بر فنولوژي گيـاه و تأثير آن بر عملكرد بذر شبدر برسيم،‏آزمايشي در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 6 تيمار و 3 تكرار در مركز تحقيقات كشاورزي صفي‌آباد دزفولدر سال 1390 انجام شد. تيمارهاي آبياري براساس مراحل فنولوژيکي تا زمان حداكثر گل‌دهي گيـاه شبدر برسيم و سپس اعمال آبياري‌ها تا رسيدگي دانه بر‌ اساس تبخير از تشتک کلاس A بودند. نتايج تجزيه آماري نشان داد که تيمارهاي آبياري بر عملکرد بذر و وزن کل ماده خشك علوفه توليدي شبدر برسيم در سطح 1 درصد معني‌دار بودند. نتايج نشان داد كه تيمار اعمال تنش خشكي در شروع گل‌دهي و آبياري در زمان حداكثر گل‌دهي و آبياري براساس80 ميلي‌متر تبخير از تشتك تبخير در فاصله زماني مرحله حداكثر گل‌دهي تا رسيدگي بذر،‏ مناسب‌ترين برنامه آبياري براي دستيابي به حداكثر بذر (1237 کيلوگرم در هکتار) و بالاترين كارايي مصرف آب (348‎/0 کيلوگرم بر مترمکعب) در شبدر برسيم،‏ است.

چکیده (انگلیسی):

Berseem clover(Trifoliumalexandrinum L.)is one of theimportantforageplantinnorthKhuzestan provincethat in addition toits role in thecropping pattern, main areas for berseem cloverseed productionin Iran. Irrigation managementhasan important role inseed andforageproduction of berseem clover. So fordeterminingthe most appropriateirrigation schedulebased onplant phenologyand its effect on berseem cloverseed yield, an experiment was conductedina randomized completeblock designwith6 treatmentsand3replications atAgricultural Research CenterSafiabadDezfulin 2011. Irrigation treatments were based onphenologicalstagesuntilmaximumflowering of berseem cloverandirrigationappliedtograinmaturitybyevaporationClass A. Statistical analysisshowed that thetreatmentson the seed yield and total dry weight of berseem clover foragewere significantly differentat 1%. Resultsshowed thatdrought stress treatmentat the beginning flowering stage, irrigationat the timeof full flowering and irrigationon80mm evaporationfrom evaporation pan at the period ofmaximumfloweringto ripeningstage, optimumirrigation scheduleto achieve maximumseed(1237kg/ha) and the highestwater use efficiency(348/0 kgper cubic meter) are in berseem clover.

فایل مقاله : [دریافت (262.8 kB)] ‏400 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی