+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد
عنوان (انگلیسی): The reproductive traits of Holstein heifer in Shahrekord
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: نرگس مداحی ، حسین مهربان ، سعید کریمی دهکردی ، علی محرری ، علی کدیور
کلیدواژه‌ها : مشكلات تولیدمثلی ، نرخ گیرایی ، سن اولین تلقیح ، تنش گرمایی ، سن اولین زایش
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Reproduction problems , Conception Rate , Age at first Services , Hat stress , Age at first Calving
چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی صفات تولیدمثلی تلیسه¬هلشتاین از 700 رکورد متعلق به 501 رأس تلیسه¬های هلشتاین که بین سال¬های 1385 تا 1391 متولد شده بودند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل صفات سن اولین تلقیح (AFS)‎،‏ سن اولین زایش (AFC)‎ و فاصله اولین و آخرین تلقیح (IFL)‎ از مدل خطی و برای نرخ گیرایی (CR)‎ از مدل خطی تعمیم یافته استفاده¬شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر گله فقط بر CR تأثیر داشت و میانگین حداقل مربعات گله¬ها برای صفات دیگر اختلاف آماری معنی¬داری نداشت. همچنین میانگین حداقل مربعات CR در فصول و نوبت¬های مختلف تلقیح اختلاف زیادی با یکدیگر نداشته و معنی¬دار نبود که این نتیجه می¬تواند مدیریت استفاده از اسپرم را تحت تأثیر قرار دهد. فصل تولد بر AFC مؤثر بود و نشان داده شد تلیسه¬های متولد شده در فصل تابستان (زمستان) دارای AFC بالاتری (پایین¬تری) نسبت به سایر فصول بودند. مقایسه میانگین حداقل مربعات هر گله در چهار صفت مذکور با میزان مطلوب نشان داد که در اکثر گله¬ها میزان AFS،‏ IFL و AFC بیشتر از حد مطلوب (p<0.05). همچنین میزان CR در حد مقدار مطلوب و حتی در برخی از گله-ها بیشتر از آن بود که نشان دهنده استفاده از اسپرم¬های با باروری مناسب در تلقیح تلیسه¬ها و تشخیص صحیح فحلی است.

چکیده (انگلیسی):

In this study 700 records from 501 Holstein heifers (born during 2006-2012) were used to investigate of reproductive performance. The linear model was employed for Analysis of Age at First Services (AFS), Age at First Calving (AFC) and Interval from First to Last services (IFL) and the Generalized Linear Model for Conception Rate (CR). Results showed that the herd on CR was significant but the difference of other traits were not significant among herds. Conception rate least square means were not significant among different seasons and service numbers. Season of birth had significant effect on AFC so that heifers born during winter had lower AFC than summer born heifers. Comparison of lest square means for reproductive parameters in the studied herds with optimum levels showed that the AFS, AFC and IFL in most herds were higher than optimum (p<0.05). Conception rate was suitable in all herds and even in one herd was higher than optimum that shows using high quality sperms and ideal estrus detection.

فایل مقاله : [دریافت (3.7 MB)] ‏218 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری