+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
تخمين ضريب انتقال آبخوان با استفاده از ظرفيت ويژه
عنوان (انگلیسی): Estimation of aquifer transmissivity coefficient using specific capacity data
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۱)
نویسنده: نخعي، محمد ، افشار، مریم ، نظري، عطيه
کلیدواژه‌ها : ظرفيت ويژه ، ضريب انتقال ، آبخوان قم ، روش تايس
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Specific capacity , Qom Aquifer , Transmissivity , Theis method
چکیده:

استفاده از داده‌هاي ظرفيت ويژه براي تخمين ضريب انتقال روش مناسبي است. به ‌طور ‌معمول داده‌هاي ظرفيت ويژه در مقايسه با داده‌هاي افت- زمان با سهولت در دسترس قرار مي‌گيرند،‏ بنابراين به کمک داده‌هاي ظرفيت ويژه مي‌توان تعداد تخمين‌هاي ضريب‌هاي انتقال در يک آبخوان را افزايش داد. پژوهش‌گران زيادي براي به‌ دست آوردن معادله ميان ظرفيت ويژه و ضريب انتقال تلاش کرده‌اند و روش‌هاي زيادي ارائه شده که رايج‌ترين آن‌ها،‏ روش تحليلي بر اساس معادله تايس بوده است. در اين پژوهش يک روش ساده با استفاده از برنامه کامپيوتري اكسل ارائه مي‌شود که بر مبناي تکرار استوار بوده و تخمين سريع ضريب‌هاي هيدروديناميکي را در نقاط بيشتري فراهم مي‌کند. اين روش به صورت موفقيت‌آميزي در دو مکان مختلف از آبخوان دشت قم استفاده شد و در هر دو ناحيه،‏ ضريب‌هاي هيدورديناميکي حاصل از اين روش،‏ با روش‌هاي انطباق منحني،‏ به صورت منطقي سازگار و هماهنگ هستند.

چکیده (انگلیسی):

Using specific capacity data is a suitable method for estimating aquifer transmissivity. Usually the specific capacity data are more easily available compared with time-drawdown data, therefore, by using specific capacity data can increase the number of transmissivity estimates in an aquifer. Numerous researchers have tried to obtain the relationship between specific capacity and transmissivity and many methods have been proposed which among them, the analytical approach based on the Theis formula is the most commonly used method. In this research, a simple approach using the Microsoft Excel software is proposed which is based on iteration algorithm, providing fast estimates of hydrodynamic coefficients in more points. This approach has been used in two different locations of Qom aquifer successfully, which in both of two considered places, the calculated hydrodynamic coefficients from the proposed approach are logically consistent with ones obtained from curve matching methods.

Using specific capacity data is a suitable method for estimating aquifer transmissivity. Usually the specific capacity data are more easily available compared with time-drawdown data, therefore, by using specific capacity data can increase the number of transmissivity estimates in an aquifer. Numerous researchers have tried to obtain the relationship between specific capacity and transmissivity and many methods have been proposed which among them, the analytical approach based on the Theis formula is the most commonly used method. In this research, a simple approach using the Microsoft Excel software is proposed which is based on iteration algorithm, providing fast estimates of hydrodynamic coefficients in more points. This approach has been used in two different locations of Qom aquifer successfully, which in both of two considered places, the calculated hydrodynamic coefficients from the proposed approach are logically consistent with ones obtained from curve matching methods.

Using specific capacity data is a suitable method for estimating aquifer transmissivity. Usually the specific capacity data are more easily available compared with time-drawdown data, therefore, by using specific capacity data can increase the number of transmissivity estimates in an aquifer. Numerous researchers have tried to obtain the relationship between specific capacity and transmissivity and many methods have been proposed which among them, the analytical approach based on the Theis formula is the most commonly used method. In this research, a simple approach using the Microsoft Excel software is proposed which is based on iteration algorithm, providing fast estimates of hydrodynamic coefficients in more points. This approach has been used in two different locations of Qom aquifer successfully, which in both of two considered places, the calculated hydrodynamic coefficients from the proposed approach are logically consistent with ones obtained from curve matching methods.

Using specific capacity data is a suitable method for estimating aquifer transmissivity. Usually the specific capacity data are more easily available compared with time-drawdown data, therefore, by using specific capacity data can increase the number of transmissivity estimates in an aquifer. Numerous researchers have tried to obtain the relationship between specific capacity and transmissivity and many methods have been proposed which among them, the analytical approach based on the Theis formula is the most commonly used method. In this research, a simple approach using the Microsoft Excel software is proposed which is based on iteration algorithm, providing fast estimates of hydrodynamic coefficients in more points. This approach has been used in two different locations of Qom aquifer successfully, which in both of two considered places, the calculated hydrodynamic coefficients from the proposed approach are logically consistent with ones obtained from curve matching methods.

Using specific capacity data is a suitable method for estimating aquifer transmissivity. Usually the specific capacity data are more easily available compared with time-drawdown data, therefore, by using specific capacity data can increase the number of transmissivity estimates in an aquifer. Numerous researchers have tried to obtain the relationship between specific capacity and transmissivity and many methods have been proposed which among them, the analytical approach based on the Theis formula is the most commonly used method. In this research, a simple approach using the Microsoft Excel software is proposed which is based on iteration algorithm, providing fast estimates of hydrodynamic coefficients in more points. This approach has been used in two different locations of Qom aquifer successfully, which in both of two considered places, the calculated hydrodynamic coefficients from the proposed approach are logically consistent with ones obtained from curve matching methods.

فایل مقاله : [دریافت (182.6 kB)] ‏280 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی