+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
ضريب دبي جريان براي دريچه‌هاي قائم
عنوان (انگلیسی): Vertical sluice gate discharge coefficient
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۱)
نویسنده: ناصحي اسكويي، نويد ، سلماسي، فرزين
کلیدواژه‌ها : رگرسيون‌گيري چند‌متغيره ، جريان مستغرق ، ضريب دبي ، جريان آزاد ، دريچه كشويي قائم ، آناليز ابعادي
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): : Dimensional analyze , Vertical sluice gate. , Free flow , Multiple regression , Submerged flow , Discharge coefficient
چکیده:

از انواع دريچه‌ها به طور گسترده‌اي براي اندازه‌گيري دبي و تنظيم سطح آب در طرح‌هاي آبياري و زهكشي استفاده مي‌شود. به همين دليل تعيين ضريب دبي دريچه‌ها مهم است. ضريب دبي به مشخصات هيدروليكي و هندسي جريان و نوع دريچه بستگي دارد. در اين پژوهش با حل همزمان معادله برنولي و اندازه حركت و روش‌هاي رگرسيون‌گيري،‏ پارامترهاي بي‌بعد مؤثر در تعيين ضريب دبي جريان و معادله اين پارامترها با ضريب دبي جريان مشخص شد. همچنين نتايج برخي معادلات تحليلي و آزمايشگاهي موجود براي محاسبه ضريب دبي جريان مقايسه شد. معادله غيرخطي براي هر دو حالت جريان آزاد و مستغرق،‏ نسبت به معادله خطي،‏ ضريب دبي جريان را با دقت بيشتري مدل مي‌كند. كليه محاسبات با استفاده نرم‌افزار جامع Mathematica v.6 انجام شده است.

چکیده (انگلیسی):

The sluice gates are widely used for flow regulating and discharge measuring in irrigation and drainage projects. For this reason, determination of the discharge coefficient for sluice gates is an important issue. Sluice gate discharge coefficient depends on geometric and hydraulic parameters of the flow and type of gate. In this study, with a simultaneous solution of Bernoulli and momentum equations and regression techniques, effective non-dimensional parameters in determining the discharge coefficient and the relation of these parameters and discharge coefficient were determined. Also comparison between some analytic and experimental results for determining discharge coefficient was carried out. Results showed that the nonlinear equation got better results in comparison with the linear equation in modeling discharge coefficient. All numerical computations in procedure of this study were performed by Wolfram Mathematica v.6 software. The sluice gates are widely used for flow regulating and discharge measuring in irrigation and drainage projects. For this reason, determination of the discharge coefficient for sluice gates is an important issue. Sluice gate discharge coefficient depends on geometric and hydraulic parameters of the flow and type of gate. In this study, with a simultaneous solution of Bernoulli and momentum equations and regression techniques, effective non-dimensional parameters in determining the discharge coefficient and the relation of these parameters and discharge coefficient were determined. Also comparison between some analytic and experimental results for determining discharge coefficient was carried out. Results showed that the nonlinear equation got better results in comparison with the linear equation in modeling discharge coefficient. All numerical computations in procedure of this study were performed by Wolfram Mathematica v.6 software. The sluice gates are widely used for flow regulating and discharge measuring in irrigation and drainage projects. For this reason, determination of the discharge coefficient for sluice gates is an important issue. Sluice gate discharge coefficient depends on geometric and hydraulic parameters of the flow and type of gate. In this study, with a simultaneous solution of Bernoulli and momentum equations and regression techniques, effective non-dimensional parameters in determining the discharge coefficient and the relation of these parameters and discharge coefficient were determined. Also comparison between some analytic and experimental results for determining discharge coefficient was carried out. Results showed that the nonlinear equation got better results in comparison with the linear equation in modeling discharge coefficient. All numerical computations in procedure of this study were performed by Wolfram Mathematica v.6 software. The sluice gates are widely used for flow regulating and discharge measuring in irrigation and drainage projects. For this reason, determination of the discharge coefficient for sluice gates is an important issue. Sluice gate discharge coefficient depends on geometric and hydraulic parameters of the flow and type of gate. In this study, with a simultaneous solution of Bernoulli and momentum equations and regression techniques, effective non-dimensional parameters in determining the discharge coefficient and the relation of these parameters and discharge coefficient were determined. Also comparison between some analytic and experimental results for determining discharge coefficient was carried out. Results showed that the nonlinear equation got better results in comparison with the linear equation in modeling discharge coefficient. All numerical computations in procedure of this study were performed by Wolfram Mathematica v.6 software. The sluice gates are widely used for flow regulating and discharge measuring in irrigation and drainage projects. For this reason, determination of the discharge coefficient for sluice gates is an important issue. Sluice gate discharge coefficient depends on geometric and hydraulic parameters of the flow and type of gate. In this study, with a simultaneous solution of Bernoulli and momentum equations and regression techniques, effective non-dimensional parameters in determining the discharge coefficient and the relation of these parameters and discharge coefficient were determined. Also comparison between some analytic and experimental results for determining discharge coefficient was carried out. Results showed that the nonlinear equation got better results in comparison with the linear equation in modeling discharge coefficient. All numerical computations in procedure of this study were performed by Wolfram Mathematica v.6 software. The sluice gates are widely used for flow regulating and discharge measuring in irrigation and drainage projects. For this reason, determination of the discharge coefficient for sluice gates is an important issue. Sluice gate discharge coefficient depends on geometric and hydraulic parameters of the flow and type of gate. In this study, with a simultaneous solution of Bernoulli and momentum equations and regression techniques, effective non-dimensional parameters in determining the discharge coefficient and the relation of these parameters and discharge coefficient were determined. Also comparison between some analytic and experimental results for determining discharge coefficient was carried out. Results showed that the nonlinear equation got better results in comparison with the linear equation in modeling discharge coefficient. All numerical computations in procedure of this study were performed by Wolfram Mathematica v.6 software.

فایل مقاله : [دریافت (208.0 kB)] ‏392 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی