·       راهنمای سردبير

o       انتخاب دبير: در صورت مشاهده يک مقاله جديد در کارتابل خود که دارای وضعيت "موافقت سر دبير" است می‌توانيد برای آن مقاله دبير انتخاب نماييد که برای اين کار لازم است تا مطابق مراحل زير عمل کنيد:

1.     بر روی لينک "انتخاب دبير" کليک نماييد.

§         همچنين می‌توانيد با کليک بر روی عنوان مقاله مورد نظر به صفحه "انتخاب دبير" دسترسی پيدا کنيد. به اين صورت که بر روی عنوان مقاله کليک کرده و به صفحه مشاهده جزييات مقاله می‌رويد و سپس با کليک بر روی برگه "انتخاب دبير" که در بالای صفحه قابل مشاهده است به اين صفحه دسترسی پيدا نماييد.

2.     در قسمت دبير انتخاب شده بر روی دکمه "انتساب" کليک نماييد.

§         لازم به ذکر است که لينک "انتخاب دبير" هميشه در کارتابل شما فعال خواهد بود و چنانچه قبلا برای مقاله‌ای دبير انتخاب کرده باشيد و مقاله در وضعيتی به جز "موافقت سردبير" باشد, با ورود به صفحه "انتخاب دبير" در قسمت "دبير انتخاب‌شده" مشخصات دبير مقاله را مشاهده کرده و دکمه "بازانتساب" فعال خواهد بود و شما می‌توانيد دبير مقاله را تغيير دهيد که در ادامه به تفصيل آن را شرح خواهيم داد.

3.     در پنجره "جستجو" و در قسمت "مشخصات دبير", تمام يا بخشی از مشخصات دبير مورد نظر خود را که تمايل به انتخاب وي داريد وارد نماييد. اين مشخصات شامل موارد زير می باشد:

§         نام

§         نام خانوادگی

§         آدرس پست الکترونيک

§         سازمان: لازم است تا محل‌کار, موسسه يا مرکزی که دبير مورد نظر عضو آن می‌باشد را وارد نماييد.

§         طبقه‌بندی: برای انتخاب طبقه‌بندی دبير مورد نظر, ليست بازشونده را باز کرده و موضوع مورد‌نظر خود را انتخاب نماييد. سپس سيستم براساس موضوع انتخاب ‌شده ساير موضوعات زير شاخه را در ليست بازشونده به روز رسانی می‌کند و شما مجددا می‌توانيد يکی از آنها را انتخاب نماييد. با انتخاب لينک "Back" که در کنار ليست بازشونده قرار دارد می‌توانيد طبقه‌بندی انتخابی را حذف کرده و به حالت اوليه برگرديد و مجددا طبقه‌بندی را انتخاب نماييد.

4.     بر روی دکمه "جستجو" کليک نماييد.

§         لازم به ذکر است که می‌توانيد بدون وارد کردن هيچ نوع مشخصاتی از دبير, تنها بر روی دکمه "جستجو" کليک نماييد تا تمام دبيران موجود در سيستم به شما نمايش داده شود و شما يکی از آنها را انتخاب نماييد.

5.     سيستم دبيران پيشنهادی را در ليست "دبير انتخاب شده" در پايين صفحه نمايش می‌دهد و شما برای انتخاب يکی از آنها لازم است تا بر روی لينک "انتخاب" که در کنار نام آن دبير قرار دارد کليک کنيد.

§         لازم به ذکر است که سيستم امکان انتخاب تنها يک دبير را به شما می‌دهد.

6.      پنجره "جستجو" بسته شده و سيستم مشخصات دبير انتخابي را به قسمت "دبير انتخاب شده" در صفحه "انتخاب دبير" اضافه می‌کند. مشخصات دبير که شما امکان مشاهده آنها را داريد شامل موارد زير می‌باشد:

§         نام

§         نام خانوادگی

§         سازمان: لازم است تا محل‌کار, موسسه يا مرکزی که عضو آن هستيد را وارد نماييد.

§         فعاليت های فعلی: تعداد مقالاتی را که دبير مورد نظر در حال حاضر در دست داوری دارد نمايش می‌دهد.

§         فعاليت های 6 ماه گذشته: تعداد مقالاتی را که دبير مورد نظر در 6 ماه گذشته کار داوری آنها را انجام داده, نمايش می‌دهد.

§         وضعيت: وضعيت دبير مقاله را در چرخه داوری نمايش می‌دهد.

7.     با کليک روی دکمه "بازگشت" به صفحه اصلی کارتابل خود باز خواهيد گشت.

o       تغيير دبير: چنانچه مقاله‌ای در کارتابل شما دارای وضعيت‌های "تحت کنترل دبير" و "منتظر تصميم سردبير" باشد می‌توانيد در صورت لزوم دبير آن مقاله را تغيير دهيد که برای اين کار لازم است تا مطابق مراحل زير عمل کنيد:

1.     بر روی لينک "انتخاب دبير" کليک نماييد.

2.     بر روی دکمه "بازانتساب" کليک نماييد.

3.     سيستم پيغام "يک دبير موجود است آيا برای تغيير دادن دبير مطمئن هستيد؟" را به شما نمايش می‌دهد.

4.     در صورت اطمينان از عمل تغيير دبير بر روی دکمه "Ok" کليک کنيد و در صورت عدم اطمينان بر روی دکمه "Cancel" کليک کنيد تا به صفحه "انتخاب دبير" باز گرديد.

5.     سيستم پنجره "جستجو" را به شما نمايش می‌دهد و شما می‌توانيد همچون قسمت "انتخاب دبير", دبيران موجود در سيستم را به طور کلی و يا مبتنی بر تعدادی از مشخصات جستجو کرده و سپس دبير مورد نظر را از ليست "دبير انتخاب شده" انتخاب کنيد. (برای دريافت توضيحات بيشتر مورد 3, 4 و 5  انتخاب دبير را مطالعه نماييد.)

6.     نام و مشخصات دبير انتخابی در جدول "دبير انتخاب شده" جايگزين مشخصات دبير موجود می‌شود. (برای دريافت توضيحات بيشتر مورد 6 انتخاب دبير را مطالعه نماييد.)

7.     با کليک روی دکمه "بازگشت" به صفحه اصلی کارتابل خود باز خواهيد گشت.

o       جمع‌بندی: از زمان ارسال يک مقاله جديد به کارتابل شما, اين امکان را خواهيد داشت تا در هر مرحله‌ای از چرخ داوری بتوانيد مقاله را جمع‌بندی کرده و نتيجه را به نويسنده اعلام نماييد. برای اين کار لازم است تا مطابق گام‌های زير عمل نماييد:

1.     بر روی لينک "جمع‌بندی" کليک نماييد.

§         همچنين می‌توانيد با کليک بر روی عنوان مقاله مورد نظر به صفحه "جمع‌بندی" دسترسی پيدا کنيد. به اين صورت که بر روی عنوان مقاله کليک کرده و به صفحه مشاهده جزييات مقاله می‌رويد و سپس با کليک بر روی برگه "جمع‌بندی" که در بالای صفحه قابل مشاهده است به اين صفحه دسترسی پيدا نماييد.

2.     چنانچه دبير يا داوران مقاله, جمع‌بندی کرده باشند شما فرم داوری و نتيجه جمع‌بندی آنها را در بالای صفحه "جمع‌بندی" مشاهده خواهيد کرد که می‌توانيد آنها را ملاحظه کرده و سپس جمع‌بندی خود را انجام دهيد, در غير اين صورت در صفحه "جمع‌بندی" تنها بخش مربوط به جمع‌بندی خودتان را مشاهده می‌کنيد.

§         لازم به ذکر است که شما در مرحله جمع‌بندی اين امکان را دارا می‌باشيد که نمايش توضيحات و فايل ارسالی داوران را, به نويسنده کنترل نماييد. به اين صورت که در کنار فيلدهای "توضيحات" و "نام فايل" در فرم‌های داوری تمام داوران در صفحه "جمع‌بندی", به ترتيب گزينه‌های "نمايش توضيحات داور برای نويسنده" و "نمايش فايل داور برای نويسنده" وجود دارد و در صورت تيک زدن هر کدام از اين موارد, فيلد مربوطه در قسمت "جمع‌بندی سردبير"  برای نويسنده نمايش داده خواهد شد و در غير اين صورت نويسنده قادر به مشاهده توضيحات داور و يا فايل ارسالی وی نخواهد بود.

§         با کليک بر روی دکمه "بازگشت" به صفحه اصلی کارتابل خود باز خواهيد گشت.

3.     از ليست باز شونده "جمع‌بندی", نظر خود را انتخاب کنيد.

4.     در قسمت توضيحات, توضيحاتی را که لازم می‌دانيد وارد نماييد تا سر دبير مقاله آنها را مشاهده نمايد.

§         لازم به ذکر است که وارد کردن توضيحات اجباری بوده و بدون آن عمل ارسال جمع بندی شما انجام نخواهد شد.

5.     بر روی دکمه ارسال کليک کنيد .

§         می‌توانيد برای اينکه از صفحه "جمع‌بندی" به صفحه اصلی کارتابل بازگرديد بر روی دکمه "بازگشت" کليک کنيد.

6.     نتيجه جمع‌بندی شما به صورت يک Email به آدرس پست الکترونيکی نويسنده ارسال شده و به صفحه اصلی کارتابلتان بازمی‌گرديد.

§         وضعيت مقاله در کارتابل شما و همچنين کارتابل نويسنده به حالت "پذيرفته شده", "رد شده", "بازبينی جزيی" و "بازبينی کلی" تغيير خواهد کرد.

o       گفتگو: برای کنترل گفتگو‌های ميان نويسنده مقاله و داوران آن لازم است تا پيام‌های آنها را مشاهده کرده و با صلاحديد خود رد يا قبول نماييد تا اين پيام‌ها در صورت قبول شدن از طرف شما برای مخاطب آن پيام که می‌تواند نويسنده يا داور مقاله باشد فرستاده شود. برای اين کار می‌توانيد به طريق زير عمل نماييد:

1.     بر روی لينک "مديريت مکالمات" در کارتابل خود کليک نماييد.

§         لازم به توضيح است که اين لينک زمانی در کارتابل شما و برای يک مقاله قابل مشاهده است که داور مقاله گفتگويي را در مورد آن مقاله آغاز کرده باشد.

2.     سيستم پنجره "ليست گفتگوها" را به شما نمايش می‌دهد که حاوی پيام‌های ارسالی از سوی نويسنده و داوران مقاله بوده و شامل اطلاعات زير می‌باشد:

§         از: نام ارسال کننده پيام را نمايش می‌دهد.

§         متن: حاوی متن پيام است.

§         تاريخ: تاريخ ارسال پيام را نمايش می‌دهد.

3.     در کنار هر پيام دو دکمه "قبول" و "رد" قرار دارد که برای انجام هر کدام به طريق زير عمل نماييد:

§         پذيرش پيام:

ü      برای پذيرفتن يک پيام بر روی دکمه "قبول" کليک کنيد.

ü      پيام برای مخاطب آن ارسال شده و در ليست گفتگوهای شما باقی می‌ماند.

§         رد پيام:

ü      برای رد کردن يک پيام بر روی دکمه "رد" کليک کنيد.

ü      پيام برای مخاطب آن ارسال نشده و به ليست گفتگوهای ارسال کننده پيام نيز اضافه نمی‌شود و از ليست گفتگوهای شما حذف خواهد شد.

4.     با کليک روی دکمه "*" پنجره "ليست گفتگوها" بسته شده و به صفحه اصلی کارتابلتان بازمی‌گرديد

o       دريافت Email: شما اين امکان را دارا می‌باشيد تا در چند گام از چرخه داوری Email دريافت نماييد. اين قابليت به اين منظور در نظر گرفته شده است تا شما بتوانيد علاوه بر اطلاعاتی که در کارتابلتان از وضعيت مقالات مختلف تحت بررسی خود کسب می‌نماييد, اطلاعات تکميلی نيز در اين زمينه دريافت کنيد. در زير به موردی که سيستم به آدرس پست الکترونيک شما Email ارسال می‌کند اشاره می‌کنيم:

 

1.     زمانيکه که اپراتور يک مقاله, مقاله مورد نظر را پذيرش نمايد و چنانچه شما در سيستم نقش سردبير نشريه‌ای را که مقاله مورد نظر برای آن ارسال‌ شده داشته باشيد, يکEmail  حاوی ارسال درخواست تصميم‌گيری در مورد مقاله, از سوی سيستم دريافت می‌نماييد.

o       "قبول و قابل نمايش" و "قبول و غيرقابل نمايش":  چنانچه نسخه نهايي و قابل انتشار مقاله از سوی نويسنده تاييد گردد, مقاله در کارتابل شما با وضعيت "آماده برای چاپ" قابل مشاهده خواهد بود و در اين وضعيت لينک‌های "قبول و قابل نمايش" و "قبول و غيرقابل نمايش" در کارتابل شما و در ستون عمليات مقاله مورد نظر فعال می‌گردد. در صورت کليک بر روی لينک "قبول و قابل نمايش" مقاله جهت انتشار در يک شماره از سوی شما مورد تاييد نهايي قرار گرفته و همچنين تا قبل از انتشار در يک شماره به صورت مجزا هم بر روی سايت قابل مشاهده و دسترسی خواهد بود. با کليک بر روی لينک "قبول و غيرقابل نمايش" مقاله مورد تاييد نهايي شما قرار گرفته ولی تا قبل از انتشار در يک شماره به صورت مجزا قابل دسترسی و مشاهده روی سايت نخواهد بود. پس از تاييد نهايي نسخه قابل انتشار توسط شما وضعيت مقاله در کارتابلتان به "آماده برای نشر" تغيير خواهد کرد.

o       اضافه نمودن شماره جديد: از جمله کارهايي که سردبير می‌تواند انجام دهد ايجاد شماره جديد برای يک نشريه می‌باشد. برای انجام اين کار می‌توانيد مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1.     در صفحه اصلی کارتابل خود بر روی برگه "شماره" که در بالای صفحه مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

2.     در صفحه "شماره" بر روی دکمه "شماره جديد" کليک نماييد.

3.     در قسمت "شماره" اطلاعات زير را وارد نماييد:

§         عنوان

§         نوع: از ليست باز شونده يکی از موارد "عادی" يا "ويژه" را با کليک بر روی آن انتخاب نماييد.

§         تاريخ : اين تاريخ شمسی بوده و با فرمت سال/ماه/روز بايد وارد شود.

§         دوره

§         شماره

§         وضعيت: از ليست باز شونده يکی از موارد "باز" يا "بسته" را با کليک بر روی آن انتخاب نماييد.

§         قابل نمايش روی سايت: در صورت قابل نمايش بودن روی سايت آن را تيک بزنيد.

4.     بر روی دکمه "ذخيره" کليک نماييد.

§         لازم به ذکر است که موارد ستاره‌دار اجباری بوده و در صورت وارد نکردن اطلاعات برای آنها سيستم پيغام خطا نمايش داده و از ذخيره اطلاعات جلوگيری می‌کند.

5.     سيستم اطلاعات شما را ذخيره می‌کند و پيغام "شماره با موفقيت ثبت شد" را به شما نمايش می‌دهد. با کليک بر روی دکمه "بازگشت" می‌توانيد به صفحه اصلی کارتابل خود بازگرديد.

6.     شماره جديد به جعبه شماره‌ها اضافه شده است.

o       ويرايش شماره: برای ويرايش يک شماره که قبلا ايجاد شده می‌توانيد مطابق گام‌های زير عمل نماييد:

1.     در صفحه اصلی کارتابل خود بر روی برگه "شماره" که در بالای صفحه مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

2.     در "جعبه شماره‌ها" بر روی لينک "ويرايش" مقاله مورد نظر کليک نماييد.

3.     در قسمت "شماره" اطلاعات زير را ويرايش نماييد:

§         عنوان

§         نوع: از ليست باز شونده يکی از موارد "عادی" يا "ويژه" را با کليک بر روی آن انتخاب نماييد.

§         تاريخ : اين تاريخ شمسی بوده و با فرمت سال/ماه/روز بايد وارد شود.

§         دوره

§         شماره

§         وضعيت: از ليست باز شونده يکی از موارد "باز" يا "بسته" را با کليک بر روی آن انتخاب نماييد.

§         قابل نمايش روی سايت: در صورت قابل نمايش بودن روی سايت آن را تيک بزنيد.

4.     بر روی دکمه "ذخيره" کليک نماييد.

5.     سيستم اطلاعات شما را ذخيره می‌کند و پيغام "شماره با موفقيت ثبت شد" را به شما نمايش می‌دهد. با کليک بر روی دکمه "بازگشت" می‌توانيد به صفحه اصلی کارتابل خود بازگرديد.

6.     مشخصات شماره ويرايش شده در "جعبه شماره‌ها" به روز رسانی می‌شود.

o       حذف شماره: برای حذف يک شماره از "جعبه شماره‌ها" به طريق زير عمل نماييد:

1.     در صفحه اصلی کارتابل خود بر روی برگه "شماره" که در بالای صفحه مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

2.     در "جعبه شماره‌ها" بر روی لينک "حذف" مقاله مورد نظر کليک نماييد.

3.     سيستم پيغام "آيا از حذف مطمئن هستيد؟" را نمايش می‌دهد. در صورت اطمينان بر روی دکمه "Ok" کليک کنيد.

§         در صورت عدم اطمينان بر روی دکمه "Cancel" کليک نماييد تا به صفحه "شماره" برگرديد.

4.     شماره مورد نظر از "جعبه شماره‌ها" حذف می‌شود وسيستم پيغام "عمليات حذف شماره با موفقيت انجام شد." را نمايش می‌دهد.

§         لازم به توضيح است که چنانچه يک شماره تعدادی مقاله با وضعيت "آماده برای نشر" داشته باشد, امکان حذف آن وجود نداشته و در اين صورت سيستم پيغام "شما نمی‌توانيد شماره‌ای که دارای مقاله می‌باشد را حذف کنيد!" را به شما نمايش می‌دهد.

§         همچنين قابل ذکر است که بعد از انتشار يک شماره, ديگر امکان حذف آن وجود نداشته و لينک "حذف" از ستون عمليات شماره مورد نظر حذف می‌شود.

 

 

o       مديريت مقالات:  برای اضافه‌کردن مقالات به يک شماره می‌توانيد به روش زير عمل نماييد:

§         لازم به ذکر است که تنها مقالاتی که وضعيت آنها در کارتابلتان "آماده برای نشر" هستند را مي‌توان به يک شماره اضافه کرد.

1.     در صفحه اصلی کارتابل خود بر روی برگه "شماره" که در بالای صفحه مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

2.     در "جعبه شماره‌ها" بر روی لينک "ويرايش" مقاله مورد نظر کليک نماييد.

3.     بر روی دکمه "مديريت مقالات" که در قسمت "ليست مقالات" قرار دارد کليک کنيد.

§         لازم به ذکر است که چنانچه قبلا مقاله‌ای به اين شماره اضافه شده باشد, عنوان و مشخصات آن مقاله در "ليست مقالات" قابل مشاهده است.

4.     در صفحه "مديريت مقالات" و در قسمت " ليست مقالات آماده انتشار" مقالاتی که می‌توان به يک شماره اضافه کرد را مشاهده می‌کنيد.

§         در ستون "قابل نمايش" می‌توان قابل نمايش بودن مقاله را روی سايت تغيير داد. اگر تيک زده شده بود مقاله قابل نمايش بوده و با کليک بر روی آن می‌توان تيک را برداشت و مقاله غير قابل نمايش روی سايت خواهد شد.

5.     بر روی لينک "اضافه" مقالاتی که می‌خواهيد در اين شماره انتشار دهيد کليک نماييد . اين لينک در ستون "عمليات" مقاله مورد نظر قرار دارد.

6.     مقاله به "ليست مقالات انتخاب شده" که اضافه می‌شود.

§         در صورتی که به هر دليلي می‌خواهيد مقاله انتخاب شده را از "ليست مقالات انتخاب شده" حذف نماييد بر روی لينک "حذف" مقاله مورد نظر کليک کنيد. مقاله از  "ليست مقالات انتخاب شده"  حذف شده و به "ليست مقالات آماده انتشار" اضافه می‌شود تا امکان انتخاب دوباره آن در صورت نياز وجود داشته باشد.

7.     با کليک بر روی دکمه "بازگشت" به صفحه ويرايش شماره باز‌گشته و مقاله انتخاب‌شده را در "ليست مقالات" مشاهده می‌نماييد. 

o       انتشار:  برای عمل انتشار يک شماره لازم است تا مطابق گام‌های زير عمل نماييد:

1.     در صفحه اصلی کارتابل خود بر روی برگه "شماره" که در بالای صفحه مشاهده می‌کنيد کليک نماييد.

2.     در "جعبه شماره‌ها" بر روی لينک "انتشار" شماره مورد نظر کليک نماييد.

3.     شماره روی سايت انتشار پيدا کرده وضعيت مقالات اين شماره در کارتابل شما به "انتشار يافته" تغيير می‌کند.

§         چنانچه شماره‌ای که قصد انتشار آن را داريد دارای مقاله‌ای غيرقابل نمايش باشد, در اين صورت سيستم از انتشار شماره جلوگيري کرده و پيغام خطای "تا زمانی که برخی مقالات غير قابل نمايش‌اند امکان انتشار شماره وجود ندارد." را به شما نمايش می‌دهد. برای برطرف کردن اين مورد می‌توانيد شماره را ويرايش کرده و در قسمت "مديريت مقالات" گزينه "قابل نمايش" را تيک بزنيد.