برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
نشریه مدیریت خاک
تأثیر بقایای گیاهی بر مدیریت جذب روی در گندم در یک خاک آهکی


نویسندگان

هادی حبیبی
مجید افیونی
امیرحسین خوش گفتارمنش
مجتبی خوش روش
بهروز محسنی
حسین خیرآبادی

habibyhadi@yahoo.com    unknown
afyuni@cc.iut.ac.ir    unknown
ahkhoshgoftar@yahoo.com    unknown
khoshravesh_m24@yahoo.com    unknown
Mohseni_m@pnu.ac.ir    unknown
kheirabadi@ymail.com    unknown


0 دانلودها

چکیده

اطلاعات اندکی در مورد تأثیر بقایای گیاهی بر مدیریت حاصلخیزی روی (Zn)‎ در خاک وجود دارد. در این پژوهش گلدانی اثر چهار نوع پیش- کشت شامل شبدر،‏ گلرنگ،‏ آفتابگردان و سورگوم و همچنین اختلاط بقایای آن‌ها با یک خاک دارای کمبود شدید روی بر جذب و انتقال روی به وسیله دو رقم گندم شامل رقم بک‌کراس و کویر که اولی یک رقم روی- کارآ و دومی رقم روی- ناکارآ است،‏ مطالعه شد. نتایج نشان داد که اختلاط بقایای گیاهان پیش- کشت با خاک تأثیر معنی‌داری بر افزایش کربن آلی محلول و غلظت روی قابل دسترس خاک داشت. همچنین افزودن بقایای گیاهی به خاک باعث افزایش غلظت روی در اندام‌های هوایی و دانه گندم در مقایسه با تیمارهای بدون بقایای گیاهی شد. بقایای گلرنگ و شبدر بیشترین تأثیر را بر این افزایش داشتند. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین غلظت روی در اندام‌های هوایی و دانه گندم با کربن آلی محلول خاک وجود داشت که می‌تواند حاکی از نقش مثبت اختلاط بقایای گیاهی بر جذب و انتقال روی توسط گیاه و انتقال آسان‌تر آن به دانه گندم باشد. غلظت روی در اندام‌های هوایی و دانه و همچنین ضریب انتقال روی از خاک به اندام‌های هوایی و دانه گندم رقم بک کراس در مقایسه با رقم کویر بیشتر بود.
واژگان کلیدی

کربن آلی محلول روی پیش  کشت بقایای گیاهی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
3
شماره‌ها
5
مقالات
21
مقالات دسترسی آزاد
18