برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
نشریه مدیریت خاک
تأثیر باگاس و فیلتر‌کیک بر ظرفیت باربری یک خاک لوم رسی سیلتی در رطوبت‌های مختلف تحت آزمایش نشست صفحه‌ای


نویسندگان

زهرا نعمتی
محمد رضا مصدقی
عباس همت

zahra8625@gmail.com    unknown
mosaddeghi@yahoo.com    unknown
a.hemmat1331@yahoo.com    unknown


0 دانلودها

چکیده

باگاس و فیلترکیک از تولیدهای جانبی کارخانه‌های تولید شکر بوده و سرشار از عناصر غذایی و مواد آلی هستند. ویژگی‌های مکانیکی خاک در تعیین حدود تنش مجاز برای جلوگیری از تراکم خاک و مدیریت خاک،‏ مهم هستند. از جمله این شاخص‌های مهم،‏ تنش پیش-‌تراکمی (pcσ) می‌باشد،‏ که اغلب به‌عنوان معیاری برای ظرفیت باربری خاک استفاده می‌شود. در این پژوهش نمونه‌های بزرگ خاک با چگالی ظاهری مرطوب 5‎/1 گرم بر سانتی‌متر‌مکعب تهیه و برای تعیین pcσ از آزمایش نشست صفحه‌ای استفاده شد. اثر دو نوع بقایا (باگاس و فیلترکیک) در دو مقدار (1 و 2 درصد) و دو سطح رطوبتی PL9‎/0 (مرطوب) و PL1‎/1 (تر) بر تنش پیش- تراکمی خاک بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن بقایا به خاک و افزایش رطوبت خاک سبب کاهش معنی‌دار pcσ شد. با افزودن بقایا به خاک در رطوبت PL9‎/0،‏ ظرفیت باربری خاک به اندازه 6‎/22 درصد کاهش یافت. افزایش رطوبت از PL9‎/0 به PL1‎/1 در تیمار‌هایی که بقایا (باگاس و فیلترکیک) به آن‌ها افزوده شد نسبت به تیمار شاهد (بدون بقایا) سبب کاهش بیشتر (32 درصد) pcσ شد. افزایش رطوبت از PL9‎/0 به PL1‎/1 در تیمار فیلترکیک موجب حساسیت بیشتر خاک به تراکم شد. بنابراین،‏ با افزودن بقایا به خاک و تغییر رطوبت از حالت مرطوب به تر،‏ مقاومت به فشردگی خاک به طور معنی‌داری کاهش یافت.
واژگان کلیدی

تنش پیش?تراکمی تراکم خاک مدیریت پایدار خاک نیشکر. حد خمیری  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
3
شماره‌ها
5
مقالات
21
مقالات دسترسی آزاد
18