برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
نشریه مدیریت خاک
ارتباط بین پایداری خاکدانه‎های سطحی و برخی از ویژگی‎های خاک و اقلیم در استان اصفهان


نویسندگان

اعظم یزدانی
حسین خادمی
شمس اله ایوبی
فاطمه خیامیم
محمد رضا مصدقی

ayh_yazdany@yahoo.com    unknown
hkhademi@cc.iut.ac.ir    unknown
ayoubi@cc.iut.ac.ir    unknown
f.khayamim@yahoo.com    unknown
mosaddeghi@yahoo.com    unknown


0 دانلودها

چکیده

ساختمان خاک فاکتوری کلیدی در عملکرد خاک و تعدیل کیفیت محیط‌زیست است. پایداری خاکدانه‌ها به‌عنوان شاخص ساختمان خاک استفاده می‎شود. این پژوهش با هدف شناخت مهم‎ترین عوامل مؤثر بر پایداری ساختمان خاک‎های سطحی در استان اصفهان انجام شد. 252 نمونه خاک به‌صورت تصادفی و براساس زمین‌شناسی غالب منطقه از شبکه‌های 20×20 کیلومتری از عمق صفر تا 20 سانتی‎متری استان اصفهان جمع‌آوری شد. برای ارزیابی پایداری خاکدانه‎های درشت خاک از روش الک تر استفاده شد که نتایج آن با میانگین وزنی قطر (MWD)‎ و میانگین هندسی قطر (GMD)‎ خاکدانه‎ها و درصد خاکدانه‎های پایدار در آب (WSA)‎ بیان شد. برخی از ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک شامل بافت،‏ ماده آلی،‏ کربنات کلسیم معادل،‏ گچ،‏ pH،‏ EC و SAR نیز اندازه‌گیری شدند. ارزیابی اثرگذاری عوامل با استفاده از ضریب‌های همبستگی و معادلات رگرسیونی گام‌به‌گام انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین هم‌بستگی‎ها به GMD اختصاص دارد،‏ که این مطلب بیانگر لگ‌نرمال بودن توزیع اندازه خاکدانه‌ها در خاک‌های مورد بررسی است. براساس نتایج حاصل از همبستگی بین شاخص‎های پایداری ساختمان و ویژگی‎های خاک،‏ گچ از مهم‎ترین عوامل در تشکیل و پایداری خاکدانه‎ها بوده و EC و SAR از جمله عوامل مخرب خاکدانه‌ها به شمار می‎روند. به طور کلی ساختمان خاک‎های استان اصفهان نسبت به مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب،‏ ناپایدار و فرسایش‌پذیر است. اقلیم خشک و نیمه‌خشک استان و سن کم خاک‌ها (ابتدای تکامل) مانع از فراهم آمدن شرایط تشکیل و پایداری ساختمان خاک شده است.
واژگان کلیدی

خاکدانه استان اصفهان درصد خاکدانه‎های پایدار در آب میانگین هندسی قطر. میانگین وزنی قطر  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
3
شماره‌ها
5
مقالات
21
مقالات دسترسی آزاد
18