برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
نشریه مدیریت خاک
تأثیر EDTA و کمپوست زباله شهری بر مدیریت پالایش سبز سرب و کادمیم توسط آفتابگردان


نویسندگان

امیر مصلحی
محمد فیضیان

moslehi2012@gmail.com    unknown
m_feizian@yahoo.com    unknown


0 دانلودها

چکیده

آلودگی خاک به فلزات سنگین سلامت انسان را از راه زنجیره غذایی به خطر می‌اندازد. بنابراین مدیریت خاک‌های آلوده می‌تواند اثرات مضر فلزات سنگین بر سلامت انسان را کاهش دهد. این پژوهش برای بررسی اثر EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زباله‌ شهری و کاربرد توأم آن‌ها با سطوح مختلف آلودگی سرب و کادمیم خاک بر گیاه پالایی عناصر سرب و کادمیم توسط گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) انجام شد. شش بذر آفتابگردان در گلدان‌ها کشت و آبیاری با آب شهری انجام شد. این آزمایش با سه سطح آلودگی کادمیم (0،‏ 50 و 100 میلی‌گرم کادمیم بر کیلوگرم خاک) از منبع Cd(NO3)2.4H2O و سه سطح آلودگی سرب (0،‏ 100 و 200 میلی‌گرم سرب بر کیلوگرم خاک) از منبع Pb(NO3)2 و سه نوع کلات‌کننده EDTA،‏ کمپوست زباله شهری و کاربرد توأم EDTA و کمپوست زباله شهری در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد توأم کمپوست و EDTA سبب بیشترین ضریب تجمع زیستی سرب و کادمیم شد. EDTA در هر دو سطح آلودگی کادمیم،‏ سبب بیشترین ضریب انتقال شد که نسبت به سایر کلات‌کننده‌ها تفاوت معنی‌داری داشت. به طور کلی برای مدیریت پالایش خاک‌های آلوده به کادمیم،‏ کلات‌کننده کمپوست توصیه می‌شود ولی برای پالایش عنصر سرب هیچ کلات‌کننده‌ای توصیه نمی‌شود.
واژگان کلیدی

آفتابگردان سرب گیاه پالایی کمپوست زباله شهری کادمیم EDTA.  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
3
شماره‌ها
5
مقالات
21
مقالات دسترسی آزاد
18