برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
نشریه مدیریت خاک
تعیین شکل‌های شیمیایی روی در مدیریت خاک‌های آهکی تحت کشت سویا در استان فارس


نویسندگان

لیلا تابنده
محمدرضا بخشی
نجفعلی کریمیان

bakhshi_20@yahoo.com    unknown
ltabande@yahoo.com    unknown
dd@yahoo.com    unknown


0 دانلودها

چکیده

عصاره‌گیری دنباله‌ای برای تعیین شکل‌های شیمیایی روی در خاک‌ها برای فهم صحیح و روشنی از تحرک و قابلیت استفاده عناصر و مدیریت حاصلخیزی آن‌ها برای گیاهان به کار برده می‌شود. این آزمایش بر روی 10 نمونه از خاک‌های آهکی استان فارس (روش سینگ و همکاران،‏ 1988) با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که روی متصل به اکسیدهای آهن کریستالی،‏ اکسیدهای آهن بی‌شکل،‏ روی کربناتی و آلی به‌ترتیب 8،‏ 9‎/2،‏ 4‎/2 و 3‎/0 درصد از روی کل خاک را تشکیل می‌دهند. قسمت اصلی روی در شکل تتمه به دست آمد (4‎/86 درصد). شکل متصل به اکسیدهای منگنز و تبادلی ناچیز و غیر‌قابل اندازه‌گیری بود. شکل‌های متصل به اکسیدهای آهن بی‌شکل،‏ تتمه و کل با درصد کربنات کلسیم معادل همبستگی منفی در سطح 5 درصد داشتند. روی متصل به اکسیدهای آهن بی‌شکل با ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد رس همبستگی مثبت معنی‌دار نشان داد. بین غلظت و جذب روی در سویا با ظرفیت تبادل کاتیونی و رس همبستگی منفی معنی‌دار به دست آمد. ارتباط روی عصاره‌گیری شده با DTPA و EDTA همبستگی مثبتی با روی متصل به ترکیبات کربناتی داشت. همچنین شکل کربناتی روی با روی جذب شده در سویا همبستگی مثبت معنی‌دار نشان داد. از این‌رو،‏ مدیریت مناسب خاک با تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های زراعی،‏ بر زیست فراهمی،‏ توزیع شکل‌های شیمایی،‏ غلظت و جذب روی در سویا تأثیر زیادی داشته است.
واژگان کلیدی

سویا روی جذب کل شکل‌های شیمیایی عصاره‌گیری دنباله‌ای غلظت  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
3
شماره‌ها
5
مقالات
21
مقالات دسترسی آزاد
18