برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
رابطه¬ی حكومت اسلامی و عدالت در نگاه امام علي (ع)


نویسندگان

احمدرضا بسیج

basij_581@yahoo.com    دانشگاه فرهنگیان


17 دانلودها

چکیده

در انديشه و سيره¬ی علي(ع) عدالت داراي مفهومي محوري و اساسي است كه از جايگاهي ركين در ساحت حكمت عملي بهره¬مند است موقعيتي مهم در تنظيم روابط ميان آحاد جامعه و رابطه¬ی متقابل مردم و مسئولين دارد. هدف حکومت و دولت، در دیدگاه آن حضرت این است که علاوه بر تأمین امنیت و عدالت و در کل تأمين نيازهاي مادي، تأمين نيازهاي معنوي و روحاني را نيز عهده¬دار گردد. مهم¬ترین وظیفه حکومت دینی اصلاح نظامات اقتصادی جامعه است که برکات و آثاری فراوان دارد. زمانی که عدالت در جامعه حكمفرما باشد، جامعه احساس امنیت و آرامش می¬کند و چنین حکومتی نه بر جسم¬ها که بر دل¬ها حکمرانی خواهد داشت. اين مقاله در پي آن است تا ضمن بيان معاني عدل، نسبت عدالت را با حكومت ديني از منظر اميرالمؤمنين (ع) با تکیه بر گفتارهای حضرت به شیوه¬¬ی کتابخانه¬ای بررسي كند. بر اساس یافته¬ی این مقاله اصلي¬ترين هدف حكومت تحقق عدالت همه جانبه است تا راه براي هدف غايي؛ يعني كمال و تعالي معنوي آحاد جامعه هموار گردد.
واژگان کلیدی

عدل و عدالت  مدينه فاضله  حكومت اسلامي  عدالت اقتصادي دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
3/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
3
شماره‌ها
2
مقالات
42
مقالات دسترسی آزاد
0