برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
نقد و برّرسی ديدگاه اشتقاق لفظ جلاله‌ از زبان‌های غيرعربی


نویسندگان

بهزاد ایزدی

izadi.behzad@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد


22 دانلودها

چکیده

چکيده با توجه به کثرت کاربرد لفظ جلاله در قرآن کريم و اهميتی که وحی به اين کلمه داده¬است و توجه ويژه قرآن‌پژوهان به اين واژه تاکنون اقوال و نظريات پراكنده‌اي در زمينه اشتقاق اوليه و معاني گوناگونی برای لفظ جلاله¬ی الله ارایه شده است. به سبب ارتباط مذهبي، فرهنگي و تجاري نزديكي كه بين مردم سرياني زبان ساكن بين‌النهرين و يهوديان عبری و عرب زبان ساكن حدود حيره، شامات و فلسطين با اعراب ساكن حجاز و اطراف آن وجود داشت و تأثيرات متقابل اين زبان‌ها بر يكديگر برخي پژوهشگران مسلمان و مستشرقين در گذشته و حال ادعا کرده‌اند كه لفظ سرياني«لاها» و يا واژه عبري«يهوه» سرمنشأ اشتقاق لفظ جلاله در زبان عربی است؛ ولي با نظر به دلايل منقول در كتاب‌هاي لغت و مباني زبان‌شناختی و شواهد تاريخي و كاوش در شعر جاهلي، نمی‌توان اين ادعا را پذيرفت؛ همچنين اعتقاد شايع و رايج بين لغت‌شناسان عرب و شارحان قرآن كريم نيز اصالت اين واژه در زبان عربي است.
واژگان کلیدی

لفظ جلاله  زبان عبری  زبان سريانی  يهوه  لاها دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
3/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
3
شماره‌ها
2
مقالات
42
مقالات دسترسی آزاد
0