بازگشت به نشریه
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
2
مقالات
55
دسترسی آزاد
0


پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
بررسی عوامل موثر بر میزان دینداری دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرستان بروجن


دریافت: 1397/7/17 | پذیرش: 1398/6/30 | انتشار: 1398/9/21 

 DOI

نویسندگان
نجیم نجیمی1*، احمد بهرامی2، افشین جعفری3

1-دانشگاه پیام نور استان فارس،kohan.fatemeh@yahoo.com

2-دانشگاه ازاد بروجن،KOHAN.FATEH@YAHOO.COM

3-دانشگاه پیام نور فارس،jafaryafshin@yahoo.com392 تعداد دریافت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان دینداری و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجن در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ می باشد.روش تحقیق این مقاله اسنادی- پیمایشی است که در آن ۳۰۴ دانشجو شهرستان بروجن که در سال ۹۶-۹۵ مشغول به تحصیل بوده‌اند مورد بررسی قرار گرفته اند. داده‌ها توسط پرسشنامه جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار آماری SPSS۲۰ و تکنیکهای آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آنچه از یافته‌های تحقیق بر می‌آید حاکی از این است که همبستگی بالایی بین ابعاد دینداری وجود دارد و از ترکیب ابعاد دینداری، میزان دینداری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. بین همه‌ی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنا داری وجود داشت. در نهایت با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام متغیرهای مستقل به ترتیب میزان تأثیرگذاری بر متغیر وابسته وارد معادله شد که به ترتیب عبارتند از؛ نگرش نسبت به متولیان دین، میزان دینداری والدین، مطلوب بودن محتوای کتاب های دینی و میزان دینداری دوستان. این چهار متغیر بیش از ۵۵ درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کرده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که ترکیب نظریات یینگر، برگر، بلا و گلاک به خوبی توانسته است متغیر وابسته ما را در حد مطلوبی تبیین کند و این بدین معنی است که ، نظریات انتخاب شده در این تحقیق، نظریات کارا و شایسته‌ای بوده است
واژگان کلیدی

دینداری  کتاب های دینی والدین دوستان متولیان دین دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است