بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
45
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
جلوه‌های رمانتیسم در تصاویر شعریِ خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث


دریافت: 1399/3/10 | پذیرش: 1399/4/21 | انتشار: 1399/6/2 

 DOI

نویسندگان
سونیا نوری1*، فاطمه فرزانه2

1-دانشگاه اراک،sonianoori16@gmail.com

2-دانشگاه اراک،f.farzane827@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

مهدی اخوان ثالث را ادامة شاعران سبک خراسانی در هنگامة شعر نو می‌دانند؛ هرچند که وی در زمان تثبیت جایگاهش در جامعة شعری معاصر، زبان نیمایی را برگزید. لحن حماسی و تلاش برای زنده کردن حماسه‌های کهن ایرانی و تأثیر از شاهنامة فردوسی، از ویژگی‌های بارز شعر اخوان ثالث است؛ باوجود این وی هیچ‌گاه از نفوذ جریان‌های شعری روزگارش برکنار نبوده و نوع تفکر اجتماعی و حوادث و جریانات سیاسی آن روزگار، خاصه کودتای 28 مرداد 1332، نوعی رمانتیسم را در فضای اشعار اخوان سیلان می‌دهد که با اندکی کاوش قابل رؤیت است. «خوان هشتم و آدمک» منظومه‌ای حماسی است که شاعر در آن ماجرای مرگ رستم به دست شغاد را از شاهنامة فردوسی بازسرایی می‌کند. این منظومه اگرچه بسیاری از مؤلفه‌های شعر حماسی را دارد، اما رگه‌هایی از رمانتیسم به ویژه در بحث تصویرسازی نیز در این حماسة معاصر مشاهده می‌شود. هدف از نگارش این مقاله نیز بررسی این آمیختگی حماسه و تفکرات رمانتیک در تصاویر شعری منظومة خوان هشتم و آدمکِ مهدی اخوان ثالث است. نتایج به-دست آمده نمایان‌گر استفادۀ شاعر از ویژگی‌های رمانتسیم در یک اثر با فحوای حماسی است.
واژگان کلیدی

حماسه  رمانتیسم  تصویر شعری  اخوان ثالث  خوان هشتم دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است