بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
52
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
پست‌مدرنیسم در داستان «ناهید» از محمّدقاسم کشکولی


دریافت: 1398/12/6 | پذیرش: 1399/2/15 | انتشار: 1399/4/29 

 DOI

نویسندگان
حمید عالی کردکلایی1*، شکیبا نوکنده2

1-پیام نور،alihamid_h@yahoo.com

2-پیام نور- تهران- ایران،alihamid_h@yahoo.com0 تعداد دریافت

چکیده

هدف از این جُستار، بررسی عناصر پست‌مدرنیسم در رمان «ناهید» از محمّدقاسم کشکولی است تا میزان بهره‌گیری این اثر از موازین پست‌مدرنیسم برتابانده شود و نقاط ضعف و قوّت آن پیش چشم آید. رمان «ناهید»، روایتی سیّال از ذهن پریشان راوی اصلی -یعنی ناهید- است. روایت به دو بخش خواب و بیداری ناهید واگذار شده ‌است؛ حالتی که در تمامی طول رمان بر فضای داستان حاکم است. این رمان به دلیل برخورداری از مؤلّفه‌های پست‌مدرنیسم و عناصر اصلی داستان، پیرنگ، حادثه و شخصیّت و نیز ژرفا و عمق ساختاری فرم و ارائۀ محتوا، رمانی است کامل و درخور توجّه که منتخب نگارندگان به عنوان یک رمان برتر معاصر از حیث تناسب و سازگاری با مؤلّفه‌های پسامدرنی بوده‌است. برآیند تحقیق آن است که رمان ناهید نمونه‌ای است از داستان‌های معاصر که بر مبنای مؤلّفه‌های پسامدرنی به تحریر درآمده، اندیشه‌های پست‌مدرنیسم در داستان‌نویسی را در بستر و زمینه‌ای ایرانی به نمایش گذاشته و هر دو وجه «فرم» و «محتوا» در این اثر با نظریه‌ها و شیوه‌های داستان‌نویسی پست‌مدرنیسم تناسب یافته-است.
واژگان کلیدی

واژه‌های کلیدی: ادبیات داستانی  پست‌مدرنیسم  مؤلّفه‌ها  کشکولی  ناهید دریافت فایل مقاله


دسترسی آزادارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است