برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
تصویر معشوق در آیینۀ شعر وقوعی عماد خراسانی


نویسندگان

شهرام کارگر

shahramkargar07@gmail.com    دانشگاه فردوسی مشهد


24 دانلودها

چکیده

معشوق در شعر وقوع‌گونۀ عماد خراسانی -شاعر سنّت¬گرای معاصر- از نظر ظاهر و رفتار دارای تصویری خاص است که وی را از همانندانش متمایز کرده و فردیت و تشخّص به وی داده است. این در حالی است که اغلب شاعران گذشتۀ زبان فارسی تا آستانۀ مشروطیت در ترسیم چهره و اندام و بیان ویژگی¬های شخصیتی معشوق، اشتراکاتی داشته‌اندکه مبیّن ظاهر دلنشین و زیبا و اخلاق و اندیشۀ منفی معشوق است. این اشتراکات و شباهت¬های چهره و اخلاق در شعر فارسی به عنوان سنّت رواج داشته است. نگارنده با توجّه به تغییر و تحوّلات شعر فارسی و با هدف نشان دادن تشخّص در تصویرآفرینی عماد خراسانی در زمینۀ معشوق به تحقیق در این موضوع پرداخته است. این پژوهش ضمن تبیین موضوع و با ذکر شواهد، به نشان دادن و بررسی تمایزهای تصویر معشوق در شعر عاشقانۀ عماد مبادرت ورزیده است. نتیجه اینکه بنا به ویژگی¬هایی که عماد در اشعارش برای معشوق آورده و با در نظر داشتن تجربۀ واقعی که در عشق زمینی داشته است، تفاوتی محسوس نسبت به تصویر معشوق در شعر پیشینیان و حتّی هم‌روزگاران شاعر قابل مشاهده است.
واژگان کلیدی

عماد خراسانی  معشوق  عشق  عاشق  شعر وقوع. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14