برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
تجربة مهاجرت در رمان «کارت‏پستال» از روح‏انگیز شریفیان


نویسندگان

افسانه حسن ‏زاده دستجردی
فاطمه زند

afsanehasanzade@yahoo.com    دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
afsanehasanzade@yahoo.com    دانشگاه نرجس رفسنجان


8 دانلودها

چکیده

ادبیات مهاجرت گونه‏ای ادبی است که در دورة معاصر گسترش یافته‏است. موضوعات محوری متون مهاجرت چون هویت دوگانه، دیگری بودن، تقلید از زبان و فرهنگ میزبان، و نقد اندیشه‏های شرق‏شناسانه مورد توجه پیروان نقد پسااستعماری نیز قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، مؤلفه‏های برجستة مهاجرت در رمان کارت‏پستال از روح‏انگیز شریفیان بررسی شده است. این متن عرصة برخورد عناصر، نشانه‏ها و ارزش‏های دو فرهنگ‏ ناهمسان است و تضادهای فرهنگی، معضلات فردی و اجتماعی مهاجران، و دیدگاه‏های انتقادی نسبت به فرهنگ دو سرزمین در آن بازتاب یافته‏است. شخصیت‏های مهاجر که در مقصد، دیگری و فرودست شمرده می‏شوند، کوشیده‏اند با الگوبرداری از هنجارهای فرهنگی میزبان و تقلید از زبان او، خود را با او همسان کنند، اما به دلیل وابستگی به فرهنگ و زبان بومی خود دچار هویت دورگه و دوگانگی شده‏اند و با بازگویی خاطرات، حسرتِ بازگشت را آشکار می‏کنند.
واژگان کلیدی

ادبیات داستانی  مهاجرت  رویکرد پسااستعماری  کارت‏ پستال  تحلیل محتوا. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-3
شماره‌ها
-6
مقالات
35
مقالات دسترسی آزاد
14