برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
بازنمایی «عاملیت» زنان در رمان¬های سیمین دانشور و فریبا وفی


نویسندگان

ابراهیم ظاهری عبدوند
پریوش میرزاییان
امین بنی طالبی

zaheri_1388@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد
mirzaeyan90@gmail.com    دانشگاه شهرکرد
Aminbanitalebi@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد


95 دانلودها

چکیده

عاملیت زنان، جایگاه مهمی در پژوهش¬های فمینیستی دارد؛ زیرا عاملیت، موجب استقلال، توانمندسازی زنان و در نتیجه توسعۀ جوامع می¬شود. هدف در این پژوهش نیز مقایسۀ نگرش دانشور و وفی به نقش کارگزاری زنان بر اساس رمان¬های¬شان است. روش این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوا و چارچوب نظری آن، نظریۀ فمینیسم و نگرش بوردیو است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد هر دو نویسنده نگرش عاملیت زنان را بر رفاه¬گرایی ترجیح داده¬اند. دانشور، بیشتر به عاملیت زنان در عرصۀ سیاسی، و برای شکستن عادت¬واره¬های سنتی، به سرمایۀ اجتماعی توجه نشان داده است؛ درحالی که وفی، نقش عاملیت زنان را در عرصۀ اجتماعی و فرهنگی برجسته کرده و در این زمینه، سرمایۀ فرهنگی را مؤثر دانسته است. در آثار هر دو نویسنده، زنان عامل، مهمترین شخصیت¬های داستانی¬اند که از طبقۀ متوسط جدید هستند و تحصیلات دانشگاهی دارند. زنان عامل در رمان¬های دانشور، بیشتر نگرش فمینیستی و در رمان¬های وفی نگرشی میانی دارند.
واژگان کلیدی

دانشور  وفی  شخصیت زنان  عاملیت  سرمایه. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14