برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
بررسی تطبیقی تصویر داستان¬های کودکانه فرانچسکا سایمون و احمدرضا احمدی


نویسندگان

سجاد نجفی بهزادی
جهانگیر صفری

najafi@sku.ac.ir    دانشگاه شهرکرد
safari_706@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد


89 دانلودها

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی عنصر تصویر در داستان¬های¬کودکانه فرانچسکا سایمون نویسنده کودک آمریکا و احمدرضا احمدی نویسنده کودک ایران است. مولفه¬های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: تناسب درون¬مایه و تصویر، تناسب رنگ و بافت تصویر با فضا و حال و هوای داستان، تقدم یا تاخر تصویر نسبت به متن، سپیدخوانی در تصویر و غیره. روش تحقیق به صورت بررسی اسنادی و تحلیل محتواست. نتایج پژوهش نشان داد که تصویرگری داستان¬های احمدی و سایمون در برخی از مولفه-های تصویری باهم متفاوت¬اند. تصویر داستان¬های احمدی طرح و بافتی کودکانه دارد و از تنوع رنگی برخوردارند، اما تکنیک سپیدخوانی، توازن حجم متن و تصویر در آن¬ها برخلاف داستان¬های سایمون، چندان رعایت نشده است. به نظر می¬رسد دلیل آن استفاده از چند تصویرگر برای طراحی تصاویر داستان¬های احمدی است که تا حدودی باعث جدااندیشی نویسنده و تصویرگر شده است.
واژگان کلیدی

تصویر  داستان  کودک  احمدرضا احمدی  فرانچسکا سایمون. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14