برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
تحلیل «زنده به گور» بنابر دلواپسی¬های غائیِ اروین یالوم


نویسندگان

رضوان وطن خواه

vatankhah.rezvan@yahoo.com    دانشگاه شهید بهشتی


112 دانلودها

چکیده

یکی از اندیشه های تأثیرگذار بر مباحث نقد و نظریه های ادبی در سال های اخیر فلسفۀ وجودی(اگزیستانسیالیسم) بوده است. فیلسوفان بزرگی چون کی‎یرکگارد، یاسپرس، سارتر، هایدگر و کامو تفکرات خود را پیرو دغدغه‎های عمیق و همیشگی انسان به مثابۀ مانیفیست اگزیستانسیالیسم اعلام کردند و تأثیر عمیق و قابل توجهی بر ادبیات گذاشتند. در ایران نیز این اندیشه –نه در قد و قامت بیرون از ایران- پایگاه یافت و خود را به طرق گوناگون، آگاهانه و ناآگاهانه در آثار نویسندگان نشان داد. تقریباً مصادف با اعلامِ موجودیت چنین اندیشۀ فلسفی و ادبی در جهان، ایران نیز شاهد اندیشه‎هایی از این دست، البته نه تقلیدِ صرف بوده است. صادق هدایت ازجمله افرادی است که به سبب تفکر و تدبّر عمیق، این‎گونه مسائل در آثارش یافت می‎شود. روش این پژوهش کتابخانه¬ای، اسنادی و مطابق با نظر اروین یالوم است. این مقاله داستان کوتاه «زنده به گور» هدایت را با توجه به مبانی اندیشۀ اگزیستانسیالیسم و دلواپسی‎های غائی انسان به ویژه انسان مدرنِ امروزین تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عناصر اصلی جریان فکری مذکور را می‎توان در قالب رفتار و گفتمان¬های شخصیت اصلی داستان پیدا کرد.
واژگان کلیدی

هدایت  خودکشی  مرگ  اگزیستانیسالیسم  دلواپسی¬های غائی  یالوم. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14