برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
سفر کهن¬الگویی قهرمان در سووشون


نویسندگان

سولماز مظفری
علیرضا علیدادی

s_mozafari8673@yahoo.com    دانشگاه فرهنگیان
s_mozafari8673@yahoo.com    دانشگاه فرهنگیان


138 دانلودها

چکیده

در نقد کهن¬الگویی ضمن مطالعه و بررسی کهن¬الگوهای یک اثر، چگونگی جذب آن¬ها توسط ذهن خالق اثر نشان داده می¬شود. برپایۀ این مطالعات، سفر قهرمانی برای رسیدن به کمال فردیّت با تکیه بر حضور کهن¬الگوها در زندگی هر فرد میسر است. هدف این مقاله، بررسی رمان سووشون نوشته سیمین دانشور از منظر نقد کهن¬الگویی با تکیه بر مبانی فکری کارول.اس.پیرسون و هیو.کی.مار برپایۀ کهن-الگوهای دوازده¬گانه بیداری قهرمان درون است. پژوهشگر ضمن معرفی اجمالی با این کهن¬الگوها، نشان می¬دهد شخصیت اصلی داستان، زری با تجلّی این کهن الگوها می تواند در فرایند تفرّد گام نهاده، سفر قهرمانی را پیش گیرد. نتایج این مقالۀ تحلیلی و توصیفی نشان می¬دهد در رمان سووشون شخصیت اصلی سفر درونی را طی می¬کند و این اثر به دلیل رویکرد روان¬شناسی خود، برپایۀ نظریات کهن¬الگویی قابل تحلیل است.
واژگان کلیدی

نقد کهن¬الگویی  کهن¬الگوها  سفر قهرمانی شخصیت  سووشون. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14