برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
نگاه انتقادی به جنگ در دو داستان کوتاهِ «سیلم» و «من قاتل پسرتان هستم»


نویسندگان

محمدحسن حسن¬زاده نیری
آزاده اسلامی

mh.hniri@yahoo.com    دانشگاه علامه طباطبایی
Eslami2534@gmail.com    دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین


103 دانلودها

چکیده

این نوشتار به بررسی و مقایسۀ دو داستان کوتاه «سِیلِم»، نوشتۀ رابرت اولن باتلر و «من قاتل پسرتان هستم»، نوشتۀ احمد دهقان، می¬پردازد. هدف از این پژوهش یافتن وجوه اشتراک و افتراق میان این دو اثر و نیز تحلیل و بررسی آنهاست. هر دو داستان نگاهی انتقادی به جنگ داشته¬اند و از عناصر مشترکی چون سربازِ وظیفه¬شناس، اطاعت از فرماندهی، ناگزیر بودن از قتلی به¬ظاهر ناجوانمردانه، تردید در درستی کاری که انجام شده است و شرمندگی از بازماندگان مقتول استفاده کرده¬اند. همچنین، هر دو داستان از درونمایۀ مشترکی برخوردارند؛ جنگ، شرایطی بر افراد تحمیل می¬کند که آنها ناگزیر از بروز رفتارهایی خشن و بی¬رحمانه می¬شوند. در کنار بررسی وجوه اشتراک، وجوه اختلاف دو داستان مانند تفاوت زمان روایت و شخصیت¬پردازی در آن¬ها نیز بررسی شده است.
واژگان کلیدی

جنگ  ادبیات تطبیقی  شخصیت  سِیلِم  من قاتل پسرتان هستم. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14