بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
52
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
علل تاریخی ظلم‌ستیزی و ظلم‌گرایی در ادبیات معاصر


دریافت: 1397/8/26 | پذیرش: 1397/8/26 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
مسروره مختاری1*، سید جعفر علوی2

1-دانشگاه محقق اردبیلی،mmokhtari@uma.ac.ir

2-دانشگاه محقق اردبیلی،jaafar.alavi1356@gmail.com523 تعداد دریافت

چکیده

رشد شعر فارسی در دربار، الزامات و ویژگی‌هایی را به شعر فارسی تحمیل کرد و علاوه بر عدم تنوّع فکری و زبانی، فرم و مضامین شعری را نیز از تحوّل و پویایی بازداشت. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی علل تاریخیِ ظلم‌ستیزی و ظلم‌گرایی در شعر فارسی، روند تحولات تاریخی از سه منظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در دوران معاصر و نقش این سه عامل در دگردیسی محتوایی در شعر دوره مشروطه بررسی شده است. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که: ۱) ظلم‌گرایی شعر فارسی در بیش‌تر مقاطع تاریخی، معلول رشد در دربار‌ها و استفاده برای نشان دادن شکوه حکومت شاهان بوده است؛ ۲) در دورة معاصر به دلیل تحوّلات فکریِ روشنفکران و کاهش اقتدار و تسلط حکومت، روند ظلم‌ستیزی در شعر شاعران نمود بیش‌تری پیدا کرده‌است؛ ۳) شاعران در نقش احزاب، سعی در تئوریزه کردن حکومت و تبیین شیوه‌های حکومت‌داری و دموکراسی برای مردم داشته‌اند؛ ۴) ظهور طبقات اجتماعی جدید، تغییرات چشم‌گیری را در عرصة ادبیات به وجود آورد و آن را از حالت ایستایی خارج و با شور انقلابی همراه ساخت.
واژگان کلیدی

ظلم‌ستیزی  ظلم‌گرایی  شعر مشروطه  عوامل اجتماعی  فرهنگی و سیاسی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است