برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
علل تاریخی ظلم¬ستیزی و ظلم¬گرایی در ادبیات معاصر


نویسندگان

مسروره مختاری
سید جعفر علوی

mmokhtari@uma.ac.ir    دانشگاه محقق اردبیلی
jaafar.alavi1356@gmail.com    دانشگاه محقق اردبیلی


90 دانلودها

چکیده

رشد شعر فارسی در دربار، الزامات و ویژگی¬هایی را به شعر فارسی تحمیل کرد و علاوه بر عدم تنوّع فکری و زبانی، فرم و مضامین شعری را نیز از تحوّل و پویایی بازداشت. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی علل تاریخیِ ظلم¬ستیزی و ظلم¬گرایی در شعر فارسی، روند تحولات تاریخی از سه منظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در دوران معاصر و نقش این سه عامل در دگردیسی محتوایی در شعر دوره مشروطه بررسی شده است. حاصل پژوهش نشان می¬دهد که: ۱) ظلم‌گرایی شعر فارسی در بیش¬تر مقاطع تاریخی، معلول رشد در دربار‌ها و استفاده برای نشان دادن شکوه حکومت شاهان بوده است؛ ۲) در دورة معاصر به دلیل تحوّلات فکریِ روشنفکران و کاهش اقتدار و تسلط حکومت، روند ظلم¬ستیزی در شعر شاعران نمود بیش¬تری پیدا کرده¬است؛ ۳) شاعران در نقش احزاب، سعی در تئوریزه کردن حکومت و تبیین شیوه‌های حکومت¬داری و دموکراسی برای مردم داشته¬اند؛ ۴) ظهور طبقات اجتماعی جدید، تغییرات چشم¬گیری را در عرصة ادبیات به وجود آورد و آن را از حالت ایستایی خارج و با شور انقلابی همراه ساخت.
واژگان کلیدی

ظلم‌ستیزی  ظلم‌گرایی  شعر مشروطه  عوامل اجتماعی  فرهنگی و سیاسی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14