بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-3
شماره‌ها
-8
مقالات
39
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
مرگ‌اندیشی و صور خیال در شعر فروغ


دریافت: 1397/8/19 | پذیرش: 1397/8/19 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
حسن حیدری1

1-دانشگاه اراک،amohammadi344@gmail.com162 تعداد دریافت

چکیده

مفهوم مرگ و زوال یکی از زمینه‌های اصلی شعر فروغ فرخزاد است و چنان که خود اذعان داشته شعر او نیز یک راه تقابل با مرگ و زوال بوده است. شاعر با استفاده از صور خیال و بیش از همه از تشبیه و استعاره این مفهوم را بیان کرده است. نزدیک بودن شعر او به زبان گفتار موجب استفادة بیشتر او از مجاز و سپس استعاره و تشبیه شده است. سیر صور خیال در شعر او ازتشبیهات ساده به طرف آرایه‌های ترکیبی است. آنیمیسم در شعر او در درجة اول شامل انسان-انگاری و در مرحله بعد جاندارانگاری است. از نوآوری‌های او در زمینة صور خیال ایجاد تصاویر ترکیبی و نیز احیای شعر لحظه‌ها و نگاه‌ها است. در جستارحاضر، فاصله شاعر با مرگ در بیان شعری، ملاک قرار گرفته است. با این معیار، فروغ در مراحل نخست شاعری خود بیشترین فاصله را با مرگ دارد. در مرحلة دوم زندگی با مـرگ همراه و ممزوج است و در مرحلـه سوم مرگ بر زنـدگی پیشی می‌گیرد و مردگان از آن سوی دریچه می‌توانند با زندگان سخن بگویند.
واژگان کلیدی

فروغ  مرگ  تشبیه  استعاره.  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است