برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
پدیدارشناسی راوی و خواننده در داستان نوجوان ( براساس داستانی از حمیدرضا نجفی)


نویسندگان

نسرین کریم پور
معصومه غیوری

nasrin_karimpoor@yahoo.com    دانشگاه گیلان
m ghayoori@yahoo.com    دانشگاه گیلان


101 دانلودها

چکیده

رویکردهای معرفت‌شناختی به ادبیات کودک و نوجوان به جهت طرح مباحث فلسفی و معرفتی در برخی از آثار ادبی این حوزه، از بایسته‌های نقد ادبیات کودک و نوجوان به‌شمار می‌روند. نظریه پدیدارشناسی به عنوان کیفیتی خاص از ظهور آگاهی و معنا، ارتباطی ماهوی با دنیای آگاهی‌های بی‌واسطه کودک دارد. از این‌رو می‌توان به کمک این نگرش، نگاهی دیگرگونه به آثار ادبی حوزه کودک و نوجوان انداخت. به همین منظور در پژوهش حاضر داستانی از حوزه ادبیات نوجوان، نوشته حمیدرضا نجفی با رویکرد پدیدارشناسی هوسرل و همچنین نظریه پدیدارشناسی خواندن آیزر مورد بررسی قرار گرفته‌است. هدف آن است تا در کنار شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های پدیدارشناختی داستان، چگونگی دریافت‌های خواننده نوجوان داستان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این‌رو در این پژوهش بر دو مقوله راوی و خواننده تأکید شده‌است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد این داستان توأمان نمایش عبور راوی و خواننده نوجوان از ایستایی اندیشه به تفکر پویا و دست‌یابی به شناخت مجدد و آگاهی متعالی و در نهایت خودشناسی است. هدف آن است تا در کنار شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های پدیدارشناختی داستان، چگونگی دریافت‌های خواننده نوجوان داستان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این‌رو در این پژوهش بر دو مقوله راوی و خواننده تأکید شده‌است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد این داستان توأمان نمایش عبور راوی و خواننده نوجوان از ایستایی اندیشه به تفکر پویا و دست‌یابی به شناخت مجدد و آگاهی متعالی و در نهایت خودشناسی است.
واژگان کلیدی

پدیدارشناسی   هوسرل و آیزر  داستان نوجوان  راوی  خواننده  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14