بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
52
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
پدیدارشناسی راوی و خواننده در داستان نوجوان ( براساس داستانی از حمیدرضا نجفی)


دریافت: 1397/6/5 | پذیرش: 1397/7/9 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
نسرین کریم پور1*، معصومه غیوری2

1-دانشگاه گیلان،nasrin_karimpoor@yahoo.com

2-دانشگاه گیلان،m ghayoori@yahoo.com543 تعداد دریافت

چکیده

رویکردهای معرفت‌شناختی به ادبیات کودک و نوجوان به جهت طرح مباحث فلسفی و معرفتی در برخی از آثار ادبی این حوزه، از بایسته‌های نقد ادبیات کودک و نوجوان به‌شمار می‌روند. نظریه پدیدارشناسی به عنوان کیفیتی خاص از ظهور آگاهی و معنا، ارتباطی ماهوی با دنیای آگاهی‌های بی‌واسطه کودک دارد. از این‌رو می‌توان به کمک این نگرش، نگاهی دیگرگونه به آثار ادبی حوزه کودک و نوجوان انداخت. به همین منظور در پژوهش حاضر داستانی از حوزه ادبیات نوجوان، نوشته حمیدرضا نجفی با رویکرد پدیدارشناسی هوسرل و همچنین نظریه پدیدارشناسی خواندن آیزر مورد بررسی قرار گرفته‌است. هدف آن است تا در کنار شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های پدیدارشناختی داستان، چگونگی دریافت‌های خواننده نوجوان داستان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این‌رو در این پژوهش بر دو مقوله راوی و خواننده تأکید شده‌است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد این داستان توأمان نمایش عبور راوی و خواننده نوجوان از ایستایی اندیشه به تفکر پویا و دست‌یابی به شناخت مجدد و آگاهی متعالی و در نهایت خودشناسی است. هدف آن است تا در کنار شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های پدیدارشناختی داستان، چگونگی دریافت‌های خواننده نوجوان داستان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این‌رو در این پژوهش بر دو مقوله راوی و خواننده تأکید شده‌است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد این داستان توأمان نمایش عبور راوی و خواننده نوجوان از ایستایی اندیشه به تفکر پویا و دست‌یابی به شناخت مجدد و آگاهی متعالی و در نهایت خودشناسی است.
واژگان کلیدی

پدیدارشناسی   هوسرل و آیزر  داستان نوجوان  راوی  خواننده  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است