برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
اثرپذیری نیما از ترجمه¬های آثار ادبی غرب


نویسندگان

محمد پورحمدالله

mpourhamd.pnu@gmail.com    unknown


73 دانلودها

چکیده

نيما مقدمات زبان فرانسه را در مدرسه سن لويي فرا گرفت و بعد از ترك مدرسه به خاطر علاقه به ادبيات مغرب زمين،‏ زبان فرانسه را رها نكرد و به كمك فرهنگ لغت و احتمالا به كمك خويشاوندان و دوستان آشنا به زبان فرانسه،‏ توانست متن اصلي برخي آثار فرانسوي را مطالعه كند و از آنها تاثير بپذيرد؛ اما آشنايي نيما به زبان فرانسه و مطالعة برخي آثار به زبان اصلي،‏ موجب نشد كه او به ترجمه هاي فارسيِ آثار ادبي غرب بي¬اعتنا باشد. نيما در خصوص ترجمه¬های فارسی آثار ادبي غرب،‏ اشاراتی دارد که نشان می¬دهد او با علاقه اغلب اين ترجمه¬ها را می¬خوانده و بی¬تردید بخشی از آشنایی او با آثار ادبي غرب و اثرپذیری او از آنها،‏ از راه ترجمه¬هاي فارسي بوده است. هدف اصلي اين مقاله،‏ مطالعة اثرپذيري نيما از ترجمه¬هاي فارسيِ آثار ادبي غرب و نشان دادن نمونه¬هايي از اين تأثيرپذيري بوده است.
واژگان کلیدی

نیما  آثار ادبی غرب  زبان فارسی  ترجمه¬های فارسی  اثرپذیری. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14