برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه محور سپهری


نویسندگان

محمدباقر شهرامی
محمد شفیع صفاری

dr.mshahrami@gmail.com    unknown
saffari@ikiu.ac.ir    unknown


156 دانلودها

چکیده

یکی از نظریه¬پردازان بزرگ نظریة معاصر استعاره،‏ زولتان کووِچشِش مجارستانی است که بیشتر آثار ارزشمند علمی او معطوف به مبحث استعاره است. کووچشش در آثار متعدد خود درباب استعاره،‏ به بررسی و نقد و تکمیل مباحث نظریة معاصر استعاره و آراء لیکاف،‏ جانسون،‏ ترنر و دیگران پرداخته است. او اولین کسی است که چگونگی کارکردها و رویکردهای نظریة معاصر استعاره و استعاره¬های مفهومی را در تفسیر شعر به خوانندگان آموزش داده همچنین چگونگی رویکرد استعاره¬های مفهومی را در مکتب ادبی امپرسیونیسم بررسی کرده است و نام این نوع ادبی را،‏ امپرسیونیسم شناختی نهاده است. یکی از مهمترین موضوعات شعر سهراب،‏ توصیف تجارِب و لحظات کوتاه و ناب روحی و معنوی اوست که در این¬نوع اشعار می¬توان تلفیقی از مختصات امپرسیونیسم و کارکرد استعاره¬های مفهومی را ملاحظه کرد،‏ لذا در این مقاله با توجه به آراء کووچشش درباب امپرسیونیسم شناختی به بررسی اشعار تجربه محور سهراب سپهری می¬پردازیم.
واژگان کلیدی

استعارة مفهومی  زولتان کووچشش  امپرسیونیسم شناختی  سهراب سپهری. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-1
شماره‌ها
-4
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14