بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
52
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
دگردیسی معانی نماد در شعر نو (نمادهای چراغ و آب و آینه در شعر چهار شاعر)


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/11/13 

 DOI

نویسندگان
حجت اله امیدعلی1

1-،omidsu@gmail.com1160 تعداد دریافت

چکیده

بررسی جریان نمادگرایی در شعر نو حاکی از آن است که نگرش و جهان‌بینی شاعر و زمینۀ اصلی اشعار او در تحلیل و تأویل نمادها نقش محوری دارد. هر شاعر متناسب با علائق،‏ افکار و ارزش‌های خود،‏ لحن و فضایی را ترسیم می کند که تعیین کنندة بار معنایی نمادها نیز هستند. این مقاله با هدف نشان دادن چگونگی تحول معانی نماد در شعر نو با انتخاب سه نماد پرکاربرد چراغ و آب و آینه در اشعار فروغ فرخزاد،‏ سهراب سپهری،‏ احمدشاملو و محمدرضا شفیعی کدکنی،‏ دلایل و چگونگی تحول و دگردیسی نمادها را تحلیل و بررسی می‌کند. توجه به دنیای فکری شاعران،‏ ساختار و فضای هر شعر،‏ روابط میان جملات،‏ دقت در زنجیرۀ همنشینی کلمات و نوع انتخاب و کاربرد آنها،‏ جایگاه اسم‌ها،‏ افعال،‏ قیود و... برای کشف تفاوت و دگردیسی معانی نمادها ضروری است. نمادها در اشعار فروغ،‏ سهراب،‏ شاملو و م.سرشک با توجه به دلایل ذکرشده بار معانی متفاوتی دارند.
واژگان کلیدی

نماد  آب  شعر نو  چراغ  آینه. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است