بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
اندازه‌گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی‌کارها با استفاده از روش مادون قرمز


دریافت: 1398/11/6 | پذیرش: 1399/7/15 | انتشار: 1399/7/16 

 DOI

نویسندگان
فرزاد محمدی1، محمدرضا ملکی2*، سلمان رنجبری3، جلال خدائی4

1-گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،farzadmohammadi155@gmail.com

2-گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،mrmaleki@uok.ac.ir

3-گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،s.ranjbari@uok.ac.ir

4-گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،j.khodaei@uok.ac.ir78 تعداد دریافت

چکیده

بی شک یکی از پیشرفت‌های اساسی و مهم در توسعه و تکامل ماشین‌های کشاورزی مرهون هوشمند شدن بخش‌های مختلف آنهاست. اندازه‌گیری بر خط سطح بذر و کودهای شیمیایی دانه‌ای داخل مخازن خطی‌کارها و کودکارها می‌تواند در فرآیند خودکار کردن ماشین‌ها و ادوات کشاورزی دارای اهمیت باشد. در مطالعه حاضر یک فاصله‌سنج‌ که براساس نور مادون قرمز و به روش غیر تماسی اندازه‌گیری سطح را انجام می‌دهد، طراحی شد و مورد ارزیابی کارگاهی و مزرعه‌ای قرار گرفت. حسگر فاصله‌سنج‌ مادون قرمز ابتدا روی سه سطح چوب، آهن و خاک در یک محدوده ۱۰۰ تا ۶۵۰ میلی‌متری با گام‌های ۵۰ میلی‌متر در کارگاه مورد آزمایش قرار گرفت و واسنجی شد. پس از نصب حسگر پشت درب مخزن بذر و کود یک خطی‌کار ارزیابی مزرعه‌ای سامانه در دو حالت استاتیکی و دینامیکی برای تعیین سطح گندم وکود شیمیایی دانه‌ای در یک محدوده ۱۰۰ تا ۴۵۰ میلی‌متری برای گندم و ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متری برای کود شیمیایی دانه‌ای با گام‌های ۱۰میلی‌متر صورت گرفت. نتایج ارزیابی کارگاهی نشان داد که رابطه حسگر در تشخیص فاصله از سه سطح چوب، آهن و خاک دارای تغییرات غیرخطی با ضریب تبیین بیش از ۹۹/۰ است. در ارزیابی کارگاهی مشخص شد که حداقل فاصله تشخیص سطح به وسیله حسگر فاصله سنج ۱۰۰ میلی‌متر است. نتایج ارزیابی مزرعه‌ای حسگر برای بذر گندم نشان داد که یک رابطه غیرخطی بین داده‌های حسگر و اندازه‌ واقعی با ضریب تبیین به‌ترتیب ۹۹۶/۰ و ۹۹۲/۰ برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. نتایج ارزیابی مزرعه‌ای حسگر برای کود تریپل سوپر فسفات نشان داد که بازهم یک رابطه غیرخطی بین داده‌های حسگر و اندازه واقعی با ضریب تبیین به‌ترتیب ۹۹۵/۰ و ۹۹۲/۰ برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. در مرحله اعتبار سنجی سامانه، رابطه بین فاصله سطح محاسبه شده گندم و اندازه واقعی با یک رابطه خطی با ضریب تبیین به ترتیب ۹۸۳/۰ و ۹۶۱/۰ برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی بدست آمد. در مرحله اعتبار سنجی سامانه، رابطه بین فاصله سطح محاسبه شده کود و اندازه واقعی با یک رابطه خطی با ضریب تبیین به ترتیب ۹۹۵/۰ و ۹۶۱/۰ برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی بدست آمد. بنابراین سامانه فاصله سنج مادون قرمز در ﺷﺮاﯾﻂ مزرعه برای سنجش ارتفاع سطح مواد دانه‌ای داخل مخزن بسیار دقیق بوده و می‌تواند برای خودکار کردن این ادوات به کار گرفته شود.
واژگان کلیدی

ابزار دقیق  ارزیابی استاتیکی  ارزیابی دینامیکی  فاصله سنج  لب ویو. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است