بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
215
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی عددی و تجربی تآثیر مشخصات فواره سوخت بر آلاینده های یک موتور دیزل


دریافت: 1398/7/15 | پذیرش: 1399/1/2 | انتشار: 1399/3/12 

 DOI

نویسندگان
جعفر مساح1*، رسول همتیان2، سید رضا حسن بیگی3، علیرضا حاجی علی محمدی4

1-دانشگاه تهران،jmassah@ut.ac.ir

2-دانشگاه تهران،r.hematian@ut.ac.ir

3-دانشگاه تهران،rhbeigi@ut.ac.ir

4-دانشگاه سمنان،ahajiali@semnan.ac.ir247 تعداد دریافت

چکیده

در این مقاله اثر فشار پاشش سوخت و زاویه مخروطی فواره پاشش بر آلاینده های خروجی موتور دیزل ملی به صورت عددی با مدل صحه گذاری شده با داده های تجربی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش چهار فشار پاشش سوخت ۱۰۰۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ بار، و سه زاویه مخروطی فواره پاشش سوخت ۱۵، ۲۵ و ۳۵ درجه در فشار پاشش ۱۴۰۰ بار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که با افزایش فشار پاشش سوخت افزایش فشار ماکزیمم داخل محفظه احتراق از ۱۴۴ به ۱۶۲ بار، و دمای داخل محفظه احتراق با افزایش ۲/۸ درصدی از دمای ۱۶۰۷ به ۱۷۴۰ تغییر می کرد. به دنبال آن مقدار اکسید نیترات تولید شده نیز افزایش می یافت. اما مقدار دوده با افزایش فشار پاشش سوخت به دلیل اختلاط بهتر سوخت و هوا کاهش پیدا می کرد. تغییر زاویه مخروطی فواره پاشش از ۱۵ درجه به ۳۵ درجه باعث کاهش فشار داخل محفظه احتراق از ۱۵۷ بار به ۱۵۲ بار گردید. یکی از دلایل این کاهش فشار برخورد قطرات سوخت با دیواره های محفظه احتراق در زاویه های مخروطی بالاتر بود که خود باعث عدم بخار شدن کامل سوخت می گردید. افزایش دمای محفظه احتراق در زاویه مخروطی فواره پاشش ۱۵ درجه نسبت به ۳۵ از ۱۶۵۴ به ۱۷۱۸ درجه کلوین مشاهده شد.
واژگان کلیدی

فشار پاشش  زاویه مخروطی فواره پاشش  آلاینده های خروجی  موتور دیزل. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است